Przegląd Biblioterapeutyczny

Dla autorów

 1. Artykuł powinien być zapisany jako dokument tekstowy w formacie DOC i przesłany drogą elektroniczną na adres: k.chatzipentidis@psychologia.uni.wroc.pl
 2. Należy użyć pisma Times New Roman. Wielkość pisma:
  – imię i nazwisko autora (autorów), ich afiliacja – 12;
  – tytuł opracowania wyśrodkowany i pogrubiony – 14;
  – śródtytuły wyśrodkowane, bez numeracji – 12;
  – tekst podstawowy, odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm – 12.
 3. Cytaty zapisane kursywą, bez cudzysłowu, dłuższe cytaty  wydzielone z tekstu, odstęp między wierszami 1,0.
 4. Tabele i rysunki ponumerowane kolejno w całym artykule i opatrzone odpowiednio tytułem lub podpisem:
  – rysunki w postaci elektronicznej powinny być dostarczane w formatach importowalnych do programu MS Word, np. tif, jpg, bmp, eps, pcx, wmf;
  – rysunki sporządzone w wewnętrznym programie MS Word powinny stanowić całość;
  – elementy powinny być zgrupowane (nie powinny być rysowane bezpośrednio w pliku tekstowym).
 5. Odsyłacze należy umieszczać w strukturze tekstu w nawiasach (np. Giddens 2010, s. 38).
 6. Tekst należy konstruować w taki sposób, aby liczbę przypisów rozszerzających umieszczanych na dole strony ograniczyć do minimum.
 7. Imiona autorów cytowanych w tekście powinny być skrócone do inicjałów i konsekwentnie podawane w całym tekście.
 8. Bibliografia powinna być sporządzona analogicznie jak we wcześniejszych numerach kwartalnika.
 9. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim. Streszczenie w języku angielskim (wraz z tytułem) mile widziane.
 10. Minimalny okres oczekiwania na opublikowanie tekstu wynosi ok. 6 miesięcy. W przypadku, gdy opinie na temat oferowanego tekstu są rozbieżne, okres oczekiwania może być dłuższy.
 11. Materiały nadesłane do redakcji (wydruki, płyty CD) nie są zwracane.
 12. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy). Główną odpowiedzialność za podanie tych informacji ponosi autor zgłaszający artykuł. „Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane.