Przegląd Biblioterapeutyczny

O czasopiśmie

 

Wobec postępujących zmian, jakie w ostatnich latach zachodzą w polskiej biblioterapii, zaistniała potrzeba wydawania czasopisma naukowego, którego zadaniem byłoby publikowanie prac przedstawiających główne nurty polskiej myśli biblioterapeutycznej. Odpowiadając na te potrzeby, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wydaje półrocznik zatytułowany „Przegląd Biblioterapeutyczny”. Przede wszystkim zamieszczane w nim są artykuły o tematyce przewidzianej w programie Studiów Podyplomowych Biblioterapii. Rada Naukowa i Redakcja „Przeglądu Biblioterapeutycznego” zamierzają nadać czasopismu kierunek odzwierciedlający nowoczesny sposób myślenia o biblioterapii i pracy biblioterapeutów.

Deklaracja o wersji pierwotnej

Wydawca półrocznika Przegląd Biblioterapeutyczny informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja elektroniczna  (ISSN 2391-971X).

Przegląd Biblioterapeuyczny jest czasopismem Open Access.

Indeksowanie

Przegląd Biblioterapeutyczny (półrocznik) znajduje się na

liście czasopism punktowanych MNiSW (część B, poz. 1380, pkt. 5).

 

Przegląd Biblioterapeutyczny jest indeksowany w specjalistycznych bazach danych:

Google Scholar, Europeana, ViFaOst, Federacja Bibliotek Cyfrowych 

ISSN 2391-971X