Historia Instytutu Psychologii

W latach siedemdziesiątych w ramach psychologii polskiej zaczął rozwijać się nowy dział psychologii poznawczej. Pierwsze koncepcje, przeniesione na nasz grunt z nauki zachodniej, budziły żywe zainteresowanie i stanowiły inspirację do podejmowania własnych badań. Z eksperymentalnymi pracami dotyczącymi struktur poznawczych oraz szerokim zastosowaniem metod statystycznych do opracowywania wyników, łączono nadzieję na podniesienie rangi naukowej psychologii. Badania z tego zakresu zapoczątkował u nas doc. dr hab. W. Łukaszewski. Zorganizował zespół naukowy, który prowadził badania empiryczne oparte na rozwijanej przez siebie poznawczej koncepcji osobowości. W 1974 r. nakładem wydawnictwa PWN wydana zostaje książka pt. „Osobowość: struktura i funkcje regulacyjne,” która staje się jedną z najważniejszych, min. najczęściej cytowanych, pozycji z dziedziny poznawczej psychologii osobowości. Z tego okresu pochodzi także rozprawa „Struktura Ja a działanie w sytuacjach zadaniowych. Empiryczne studium nad funkcjami osobowości” (Wrocław: Acta Uniwersitatis Wratislaviensis No 415, Prace Psychologiczne t. X, 1978). Zespół doc. dra hab. W. Łukaszewskiego opublikował szereg prac, organizował ogólnopolskie konferencje naukowe, a koncepcje i wyniki badań tam przedstawiane zawsze wzbudzały żywe zainteresowanie.