Katalog kursówZapraszamy do zapoznania się z katalogiem kursów dokształcających oferowanych przez nasz Instytut w roku akademickim 2015/2016.

Celem kursów jest:
a. podnoszenie kompetencji zawodowych;
b. poszerzanie wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu;
c. aktualizacja wiedzy w związku z rozwojem nauki.

Wszelkich informacji dotyczących kursów udziela koordynator kursów na WNHP dr Ewa Musiał.Psychologia dla polityków

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: 27.02.2016
Termin rekrutacji: styczeń 2016
Czas trwania kursu : 4 dni (dwa weekendy)
 
Liczba godzin: 32 ( 32 x 45 minut)
 
Miejsce realizacji  kursu: Uniwersytet Wrocławski Instytut Psychologii ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
 
Adresaci: działacze partii politycznych i działacze samorządowi
 
Kierownik kursu dokształcającego: dr Jarosław Klebaniuk
 
Kadra prowadząca: dr Bogna Bartosz, dr Dorota Kanafa-Chmielewska, dr Jarosław Klebaniuk, dr Jolanta Kowal
 
Cel ogólny: dostarczenie działaczom politycznym i samorządowym aktualnej wiedzy naukowej z zakresu psychologii politycznej, relacji międzygrupowych i psychologii społeczności, a także komunikacji interpersonalnej i statystyki w zakresie dotyczący zjawisk i procesów politycznych oraz rozwój umiejętności analizy zjawisk politycznych z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej, a także umiejętności interpersonalnych potrzebnych w działalności politycznej.
 
Cele szczegółowe:
 
Uczestniczka/ Uczestnika kursu:

 • wie jak definiowane są dwa wymiary lewicy-prawicy i jakie są między nimi zależności
 • zna koncepcje polaryzacji afektywnej, autorytaryzmu, dominacji społecznej i uzasadniania systemu, rzeczywistego konfliktu międzygrupowego, tożsamości społecznej, autoidentyfikacji i opanowywania trwogi; czynniki wpływające na: sytuację społeczności, dynamikę małych grup społecznych, sposoby wprowadzania zmian w społecznościach; zasady, według których prowadzone są badania opinii publicznej przydatne w działalności politycznej;  mechanizmy psychologiczne rządzące procesem nadawania i odbioru informacji
 • rozumie psychologiczne uwarunkowania postaw i przekonań politycznych, mechanizmy powstawania uprzedzeń, wrogości i konfliktów międzygrupowych; istotę esencjalizmu grupowego, dehumanizacji i infrahumanizacji; sposoby zarządzania ludźmi zgodne z założeniami psychologii społeczności; metodologię prowadzenia sondaży opinii publicznej
 • potrafi definiować problemy społeczne napotykane w praktyce działań politycznych i samorządowych w kategoriach psychologicznych, a także poszukiwać rozwiązań  tych problemów z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej; poprawnie odczytywać i interpretować wyniki badań opinii publicznej; zastosować wiedzę psychologiczną z zakresu komunikacji interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej), wykorzystać  różnego typu argumentacje w przekazie, opracować strategię autoprezentacji opartą o znajomość zasad psychologicznych  

 
Formuła zajęć: wykłady, ćwiczenia
 
 
Plan  kursu dokształcającego:
 

L.p.Blok tematyczny 
Liczba godzin
wykładów
 
 
Liczba godzin
ćwiczeń
 
I 
Poglądy polityczne i orientacje społeczne
 
 
4
 
4
 
2 
Psychologia relacji międzygrupowych
 
 
4
 
 
4
 
3
 
Psychologia społeczności
 
4
 
 
 
4
 
 
Komunikacja interpersonalna dla polityków
 
 
2
 
6
5 
Interpretacja danych statystycznych i wyników sondaży opinii publicznej
 
 
4
 
 

 
 
Program kursu dokształcającego:
 
Blok I
Poglądy polityczne i orientacje społeczne

 • Podstawowe kategorie ideologii (wolność, równość) i dwa wymiary (ekonomiczny i kulturowy) przekonań politycznych (lewica – prawica) w kontekście teorii i badań psychologicznych
 • Koncepcje polaryzacji afektywnej, autorytaryzmu, dominacji społecznej i uzasadniania systemu, ich uwarunkowania i znaczenie w praktyce politycznej
 • W trakcie ćwiczeń ramy teoretyczne zarysowane na wykładzie posłużą do porządkowania konkretnych przekonań, preferencji politycznych i rozwiązań problemów społecznych, jakie napotyka współczesny działacz polityczny i samorządowy

 
Blok II
 Psychologia relacji międzygrupowych

 • Współczesne koncepcje i badania dotyczące implikacji przynależności do grup społecznych
 • Teorie rzeczywistego konfliktu międzygrupowego, tożsamości społecznej, autoidentyfikacji i opanowywanie trwogi posłużą do wyjaśniania animozji i konfliktów międzygrupowych
 • Wiedza na temat esencjalizmu grupowego, dehumanizacji i infrahumanizacji, a także stereotypów i uprzedzeń, ich powstawania, zapobiegania im i osłabiania zostanie wykorzystana w trakcie ćwiczeń, których celem będzie doskonalenie umiejętności budowania pozytywnych relacji międzygrupowych

Blok  III
 Psychologia społeczności

 • Założenia  psychologii społeczności w polityce, a w szczególności: czynniki wpływające na sytuację społeczności, dynamikę małych grup społecznych, zarządzanie ludźmi zgodne z założeniami psychologii społeczności, sposoby wprowadzania zmian w społecznościach oraz prowadzenie badań opinii publicznej z perspektywy psychologii społeczności

 
Blok IV
 Komunikacja interpersonalna dla polityków

 • Wprowadzenie do psychologii komunikowania interpersonalnego w polityce
 • Psychologiczne modele i rodzaje komunikacji interpersonalnej (komunikacja werbalna, paralingwistyczna, niewerbalna, w tym proksemiczna, kinezyjna i inne) oraz znaczenie efektywnej komunikacji w polityce
 • Wyznaczniki skutecznej  komunikacji interpersonalnej w polityce, rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej (ćwiczenia i analiza przykładów), skuteczna autoprezentacja z wykorzystaniem zasad psychologicznych, komunikację interpersonalna w kontekście wpływu społecznego, perswazji i  manipulacji; „demonstracja” władzy oraz bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania

Blok V
 Interpretacja danych statystycznych i wyników sondaży opinii publicznej

 • Zasady, według których prowadzone są badania opinii publicznej dostarczające informacji użytecznych w działalności politycznej, a także sposobu, w jaki należy te dane odczytywać i interpretować
 •  Metodologia prowadzenia sondaży i opracowywania danych statystycznych, a także ograniczeń z nimi związanych, może być pomocnym narzędziem w ręku polityka

 
Warunki ukończenia kursu dokształcającego: obecność i aktywność na zajęciach
 
Przewidywana liczba uczestników, z zaznaczeniem minimum niezbędnegodo uruchomienia kursu: 20 uczestników, minimum 15 osób

 • 640 zł/ osoba

Ciało - płeć - seksualność: konteksty edukacyjne

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: 9 - 10. 04. 2016
Termin rekrutacji: luty - marzec 2015
Czas trwania kursu: 2 dni (sobota i niedziela)
Liczba godzin: 15 godzin
Miejsce realizacji  kursu:  Uniwersytet Wrocławski Instytut Psychologii ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni, rodzice, osoby chcące uporządkować i pogłębić wiedzę na temat zagadnień ciała, płci i seksualności człowieka w kontekście edukacyjnym
Kierownik kursu dokształcającego:  dr Katarzyna Serafińska
Kadra prowadząca:  dr Bianka Lewandowska, dr Dorota Chmielewska – Łuczak, dr Katarzyna Serafińska
Cel ogólny: dostarczenie uczestniczkom i uczestnikom kursu rzetelnej wiedzy z zakresu psychologii płci, cielesności i seksualności człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy rozwojowej, wychowawczej i edukacyjnej oraz wprowadzenie podstawowych pojęć koncepcji oraz zapoznanie z rezultatami współczesnych badań z tego obszaru, a także  omówienie społeczno-kulturowych aspektów kształtowania Ja cielesnego, płci kulturowej (gender) oraz wzorców seksualności i intymności we współczesnym świecie i poszerzenie świadomości i wrażliwości na kwestie równości płci w kontekście edukacyjnym, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć w placówkach edukacyjnych oraz przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży, sformułowanie wytycznych dla szkolenia nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz edukowania dzieci i młodzieży na różnych etapach rozwoju. 
 
Cele szczegółowe:
Uczestniczka/ Uczestnik kursu:

 • wie co to jest płeć kulturowa (gender), Ja cielesne i seksualność człowieka oraz w jaki sposób kształtują się one w cyklu życia człowieka
 • zna podstawowe pojęcia, koncepcje, rezultaty badań z zakresu psychologii płci, cielesności i seksualności człowieka
 • rozumie: rolę czynników społeczno-kulturowych w kształtowaniu płci kulturowej, cielesności i seksualności człowieka
 • potrafi: prawidłowo komunikować się z innymi (dziećmi, młodzieżą, opiekunami, rodzicami) w obszarze zagadnień psychologii płci, cielesności i seksualności człowieka; rozpoznawać zagrożenia związane z zaburzeniami obrazu własnego ciała oraz przemocą seksualną wśród dzieci i młodzieży

 
Formuła zajęć: wykłady, warsztaty
 
Plan  kursu dokształcającego:
 

L.p.Blok tematyczny 
Liczba godzin
(wykład)
 
 
Liczba godzin
(warsztat)
 
  
 1.  
Psychologiczne aspekty cielesności23
 
 1.  
Płeć i różnice płciowe23
 
 1.  
Seksualność i relacje intymne23
     

 
Program kursu dokształcającego:
 
Blok I
 Psychologiczne aspekty cielesności

 • Cielesność człowieka w kontekście różnic między płciami
 • Kulturowe, rodzinne i biologiczne uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania Ja cielesnego kobiet i mężczyzn
 •  Profilaktyka  i terapia zaburzeń w obszarze cielesności, takich jak zaburzenia obrazu ciała, problemy z samoakceptacją, zaburzenia odżywiania, zaburzenia troski o ciało
 • Ciało i płeć w dyskursie kulturowym i edukacyjnym

 
Blok II
Płeć i różnice płciowe

 •  Rozróżnienie na płeć biologiczną (sex) i płeć kulturową (gender)
 •  Koncepcje płci w psychologii i naukach społecznych
 •  Płeć jako kategoria społeczna
 •  Proces kształtowania płci kulturowej i tożsamości płciowej (gendering)
 •  Różnice i podobieństwa między płciami w zakresie funkcjonowania psychospołecznego
 •  Wpływ stereotypów płciowych oraz wzorców kobiecości i męskości na rozwój i funkcjonowanie dzieci i młodzieży
 • Wizerunki płci w podręcznikach szkolnych i w mediach. Konsekwencje posługiwania się stereotypami płci w kontekście edukacji

 
Blok  III
 Seksualność relacje intymne

 • Rozwój psychoseksualny człowieka, jego uwarunkowania biopsychospołeczne i kulturowe
 •  Funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w relacjach intymnych
 •  Przemoc seksualna w kontekście społecznym i kulturowym – charakterystyka i skala zjawiska
 •  Problematyka edukacji seksualnej w świetle aktualnych wyników badań naukowych
 • Promowanie równości płci i zapobieganie przemocy seksualnej

 
Warunki ukończenia kursu dokształcającego: obecność i aktywność na zajęciach
 
Przewidywana liczba uczestników, z zaznaczeniem minimum niezbędnegodo uruchomienia kursu: 20 uczestników, minimum 15 osób
 
Koszt:  180 zł/osoba
 


Diagnozowanie potrzeb i metody aktywizacji seniorów

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2016
Termin rekrutacji: luty 2016

Czas trwania kursu: – tryb weekendowy (zajęcia sobota - 9 godz. dydaktycznych i  niedziela - 6 godzin dydaktycznych)
Liczba godzin: 15  ( 15 x 45 minut)
 
Miejsce realizacji  kursu: Uniwersytet Wrocławski Instytut Psychologii, Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
Adresaci: studenci, absolwenci studiów pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i pokrewnych-pracujący lub planujący pracę z seniorami, pracownicy placówek (np. DPS, UTW, innych placówek, w których niezbędne jest posiadanie kompetencji w zakresie pracy
z seniorami)
 
Kierownik kursu dokształcającego: dr Bogna Bartosz, dr Małgorzata Malec-Rawiński
 
Kadra prowadząca: dr Bogna Bartosz , Małgorzata Malec – Rawiński , prof. UWr. dr hab. Maria Straś-Romanowska
 
Cel ogólny: umożliwienie nabycia i rozwoju kompetencji psychospołecznych niezbędnych w pracy  z seniorami. 
 
 
Cele szczegółowe:
 
Uczestniczka/ Uczestnika kursu:
 

 • wie w jaki sposób wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii oraz andragogiki do pracy  z seniorami
 • zna nowoczesne narzędzia do diagnozy potrzeb seniorów oraz różnorodne metody aktywizacji seniorów, zgodne z aktualną wiedzą psychologiczną i andragogiczną 
 • rozumie potrzebę wykorzystywania nowoczesnych metod aktywizacji seniorów, uwzględniających i akcentujących ich potrzeby
 • potrafi opracować metody diagnozy potrzeb seniorów oraz przygotować i zrealizować program aktywizacji seniorów, uwzględniając wyniki diagnozy potrzeb

 
Formuła zajęć: wykład,  warsztaty, konwersatoria
 
Plan  kursu dokształcającego:
 

L.p.Blok tematyczny 
Liczba godzin wykładów
 
 
Liczba godzin warsztatów
 
 
Liczba godzin konwersatoriów
 1.  
Uwarunkowania jakości życia seniorów
 
 
2
 
 
 
 
 1.  
Diagnozowanie potrzeb
 
 4
 
 
 1.  
Metody aktywizacji seniorów :
 
 
 63

 
 
Program kursu dokształcającego:
 
Blok I
Uwarunkowania jakości życia seniorów

 • Biologiczne, psychospołeczne, podmiotowe, duchowe aspekty jakości życia seniorów

 
 
Blok II
Diagnozowanie potrzeb seniorów

 • Specyfika potrzeb seniorów  w zakresie aktywności, więzi społecznych, rozwoju podmiotowego itd.
 • Metody diagnozowania potrzeb seniorów

 
Blok  III
Metody aktywizacji seniorów

 • Przykłady, propozycje, inspiracje metod aktywizacji seniorów  w kontekście ich potrzeb
 •  Opracowanie propozycji autorskich zajęć z uwzględnieniem specyfiki potrzeb osób w wieku starszym

 
Warunki ukończenia kursu dokształcającego: obecność i aktywność na zajęciach
 
Przewidywana liczba uczestników, z zaznaczeniem minimum niezbędnegodo uruchomienia kursu: 22 uczestników, minimum 12 osób
Koszt: koszt uczestnictwa 1 osoby 300 zł
 


Elementy psychologii twórczości – innowacyjne i aktywne metody pracy z dzieckiem młodszym w szkolnej przestrzeni edukacyjnej

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2016
Czas rekrutacji: marzec 2016

Czas trwania kursu: 2 dni tryb weekendowy (zajęcia: sobota - 9 godz. dydaktycznych
i  niedziela - 6 godzin dydaktycznych)
Liczba godzin: 15
 
Miejsce realizacji  kursu: : Uniwersytet Wrocławski Instytut Psychologii  ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
 
 
Adresaci: nauczyciele nauczania początkowego (klas 1-3), nauczyciele wychowania przedszkolnego przygotowujący dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej, pedagodzy szkolni, wychowawcy, studenci i absolwenci studiów pedagogicznych, psychologicznych i pokrewnych pracujący lub planujący pracę w szkole lub innych placówkach oświatowych i wychowawczych
 
Kierownik kursu dokształcającego: dr Bogna Bartosz
 
Kadra prowadząca: dr Bogna Bartosz, mgr Katarzyna Bury
 
Cel ogólny: zapoznanie ze specyfiką aktywnych i twórczych metod w pracy z dziećmi młodszymi, rozpoczynającymi edukację szkolną w wieku 6 lat.
 
Cele szczegółowe:
 
Uczestniczka/ Uczestnika kursu:
 

 • wie w jaki sposób wykorzystać najnowszą wiedzę psychologiczną do twórczej pracy z dziećmi młodszymi, rozpoczynającymi edukację szkolną w wieku 6 lat
 • zna aktywne i twórcze metody pracy z 6 latkami
 • rozumie potrzebę wszechstronnego, niestandardowego rozwijania wielorakich kompetencji dzieci, rozpoczynających edukację szkolną w wieku 6 lat
 • potrafi przygotować aktywne i twórcze zajęcia, rozwijające wszechstronnie indywidualne i zespołowe kompetencje dzieci 6 letnich, uwzględniając specyfikę grupy i środowiska szkolnego 

 
Formuła zajęć: wykład+ dyskusja, warsztaty
 
Plan  kursu dokształcającego:
 

L.p.Blok tematyczny 
Liczba godzin - wykład + dyskusja
 
Liczba godzin -
warsztat
 1.  
 
Elementy psychologii twórczości, aktywne
i twórcze metody pracy z dzieckiem młodszym w szkolnej przestrzeni edukacyjnej - wprowadzenie do tematu.
 
 
2
 
3
 1.  
 
Przykłady dobrych praktyk - aktywna
i twórcza praca z dziećmi młodszymi. Propozycje, inspiracje, metody, warsztaty konstrukcyjno-manualne.
 
  
5
 1.  
 
Konstruowanie scenariuszy autorskich zajęć.
 5

 
 
Program kursu dokształcającego:
Propozycja :
 
Blok I
Elementy psychologii twórczości, aktywne i twórcze metody pracy z dzieckiem młodszym  w szkolnej przestrzeni edukacyjnej - wprowadzenie do tematu:

 • Elementy psychologii twórczości - wykład wprowadzający
 • Aktywne i twórcze metody pracy z dzieckiem młodszym - dyskusja i warsztaty grupowe

 
 
Blok II           
Przykłady dobrych praktyk - aktywna i twórcza praca z dziećmi młodszymi.
Propozycje, inspiracje, metody, warsztaty konstrukcyjno-manualne:

 • W poszukiwaniu najlepszych metod pracy z dzieckiem młodszym - warsztaty
  i dyskusje
 • Przykłady dobrych praktyk - propozycja autorskiego projektu warsztatów konstrukcyjno-manualnych w nauczaniu początkowym: założenia, cele, przestrzeń działań, odniesienie efektów pracy do realizacji założeń podstawy programowej

 
 
Blok  III
Konstruowanie scenariuszy autorskich zajęć:

 • Analiza przykładowych scenariuszy i konspektów zajęć
 • Przygotowane własnych propozycji autorskich zajęć z uwzględnieniem specyfiki pracy z dzieckiem młodszym

 
 
Warunki ukończenia kursu dokształcającego: obecność, aktywny udział w zajęciach
 
Przewidywana liczba uczestników, z zaznaczeniem minimum niezbędnegodo uruchomienia kursu: 22 uczestników, minimum 12 osób
Koszt: koszt uczestnictwa 1 osoby: 280 zł
 


Psychologia jedzenia i psychodietetyka

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: 28.05.2016
Czas rekrutacji: marzec - kwiecień 2016
 
Czas trwania kursu : 28.05.2016 – 29.05.2016
 
Liczba godzin: 10 ( 10 x 45 minut)
 
Miejsce realizacji  kursu:  Instytut Psychologii UWr. Ul. Dawida 1
 
Adresaci:  nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni, dietetycy, osobe pragnące poszerzyć  i uzupełnić wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach jedzenia
 
Kierownik kursu dokształcającego:  dr Bianka Lewandowska
 
Kadra prowadząca:  dr Bianka Lewandowska
 
Cel ogólny: udostępnienie aktualnych wyników badań empirycznych i zaprezentowanie koncepcji teoretycznych, które mogą być użyteczne przy normalizacji procesu jedzenia, wspieraniu osób borykajacych się z nadwagą i otyłością, a także projektowaniu działań wychowawczych i edukacyjnych, nakierowanych na promowanie zdrowego stylu życia i profilaktykę  zaburzeń odżywiania.
 
Cele szczegółowe:
 
Uczestniczka/ Uczestnika kursu:
 

 • wie jaki jest przedmiot, problematyka i obszar zastosowań psychologii jedzenia i psychodietetyki
 • zna wybrane, aktualne modele  teoretyczne i wyniki badań empirycznych, pogłębiające rozumienie psychologicznych uwarunkowań  procesu jedzenia
 • rozumie: istotne psychologiczne uwarunkowania procesu jedzenia, czynniki istotne dla jego zaburzeń oraz dla działań profilaktycznych w tym obszarze
 • potrafi: wykorzystywać wiedzę naukową dotyczącą psychologicznych uwarunkowań jedzenia, aby zwiększyć efektywność projektowania i monitorowania własnych zachowań prozdrowotnych

 
Formuła zajęć:
wykład z elementami warsztatu
 
Plan  kursu dokształcającego:
 

L.p.Blok tematyczny 
Liczba godzin
(wykład)
 
 
 
Liczba godzin (wykład                      z elementami warsztatu)
 
 1.  
 
Psychologia jedzenia
 
5
 
 
 1.  
 
Psychodietetyka
 
 
 
5

 
 
Program kursu dokształcającego:
 
Blok I
Psychologia jedzenia
 

 • Badania psychologiczne nad uwarunkowaniami wyborów żywieniowych i przebiegiem procesu jedzenia. Intuicyjne jedzenie i beztroskie jedzenie – założenia teoretyczne, wyniki badań
 • Emocje i stres a kontrola procesu jedzenia
 • „Samolubny mózg” i znaczenie mobilizacji stresowej
 •  Psychologiczne funkcje jedzenia
 •  Style jedzenia - różnice indywidualne, rodzinne uwarunkowania
 •  Kulturowe i społeczne regulatory procesu jedzenia
 •  Diety i ich konsekwencje
 •  Dietetyka a dietetyzm

 
Blok II
Psychodietetyka
 

 • Psychodietetyka jako podejście interdyscyplinarne
 •  Programy wsparcia psychologicznego w normalizacji procesu jedzenia
 • Modele teoretyczne wykorzystywane przy zmianie i kształtowaniu zachowań zdrowotnych
 • Uwarunkowania zaburzeń odżywiania, nadwagi i otyłości
 •  Efektywność wybranych programów profilaktycznych

 
 
Warunki ukończenia kursu dokształcającego: Obecność i aktywność na zajęciach
 
Przewidywana liczba uczestników, z zaznaczeniem minimum niezbędnegodo uruchomienia kursu:  20 osób, minimum 15 osób
Koszt: 120 zł/ osob