dr hab. Danuta Borecka-Biernat prof. UWr

Portret użytkownika d.borecka-biernat
danuta.borecka-biernat@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 137

Pokój: 7MD
Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania

Kierownik - Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Konsultacje w sesji letniej w r.akad. 2023/24 odbywać się będą: 
wtorek g. 15.00-17.00
przez teams. Wyszukają mnie Państwo poprzez zakładkę rozmowy, wpisując moje imię i nazwisko. 

  

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze letnim w roku akademickim 2023/24:

Seminarium magisterskie (Psychologia):

    V rok ST      czwartek g.8.30-10.00 

    IV rok NST  piątek g.15.15-16.45

Niepowodzenia szkolne i zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży. Zarys problemu (wykład)

    IV rok NST   czwartek g.15.15-16.45

    IV rok ST  piątek g.10.45-12.15

 

 

Lista tematów prac magisterskich zrealizowanych w Instytucie Psychologii U.Wr.  

1.Anita Skowrońska (2004): Psychospołeczne uwarunkowania syndromu gotowości anorektycznej u dziewcząt w okresie dojrzewania

2.Anna Kraśnikiewicz (2007): Osobowosciowe uwarunkowania stylu radzenia sobie młodzieży ze stresem

3.Aleksandra Baca (2007): Rodzinne uwarunkowania reakcji na frustrację u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

4.Katarzyna Stasiak (2008): Psychospołeczne uwarunkowania poczucia osamotnienia dziecka w rodzinie własnej

5.Agata Kwaśny (2008): Poglądy młodzieży akademickiej na małżenstwo i ich uwarunkowania w postaci płci psychologicznej oraz percpcji jakości związku małżeńskiego rodziców

6.Katarzyna Honc (2008): Wybrane osobowościowe uwarunkowania zachowań twórczych wśród nastolatków i młodzieży akademickiej

7.Ewa Owczarek (2008): Wpływ postaw rodzicielskich i stylu komunikowania się w rodzinie na kształtowanie się stylu rozwiązywania konfliktów interpersonalnych u dzieci w wieku dorastania

8.Agata Bandrowska (2008): Osobowościowe uwarunkowania nieśmiałości u młodych dorosłych

9.Anna Cicha (2009): Osobowościowe uwarunkowania zachowań agresywnych młodzieży

10.Kamila Pitera-Karpowicz (2009): Uwarunkowania osobowościowe nieśmiałości u młodzieży

11.Marcelina Worońko (2009): Jakość komunikacji małżeńskiej i kontrola emocjonalna u współmałżonków a ich strategie rozwiązywania konfliktów

12.Krzysztof Kosonóg (2009): Zachowania agresywne młodzieży a kontrola emocjonalna oraz ich uzależnienie od postaw rodzicielskich

13.Mariola Tysowska (2009): Psychospołeczne uwarunkowania inteligencji emocjonalnej u młodzieży

14.Katarzyna Figura (2009): Osobowościowe dyskryminanty agresji u kobiet i mężczyzn w okresie późnej adolscencji i wczesnej dorosłości

15.Katarzyna Bugajska (2009) Wpływ retrospekcyjnej oceny postaw wychowawczych rodziców młodych dorosłych oraz ich poczucie koherencji na style radzenia sobie ze stresem

16.Justyna Ziętek (2009): Uwarunkowania osobowościowe w doborze strategii autoprezentacyjnych w celu uzyskania sympatii rówieśników u młodzieży w okresie dorastania

17.Natalia Buhl (2010): Rodzinne uwarunkowania przywiązania romantycznego u młodych dorosłych pochodzących z rodzin alkoholowych

18.Marta Shepherd (2011): Postawy rodzicielskie i poczucie kontroli u chłopców przejawiających przestępcze formy zachowania

19.Marzena Adamus-Ciepielowska (2011): Społeczne uwarunkowania poziomu samooceny adolescentów

20.Karolina Zając (2011): Stosunki emocjonalne w systemie rodzinnym w percepcji dzieci w wieku przedszkolnym a ich reakcje na frustracje

21. Monika Wałowska-Kniaziuk (2011): Percepcja postaw rodzicielskich a status społeczny dziecka w grupie rówieśniczej w szóstej klasie szkoły podstawowej

22. Joanna Myłek (2011): Osobowościowe uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży w konflikcie interpersonalnym

23. Margarita Raftopulos (2011): Zachowania agresywne w okresie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości a cechy energetyczne temperamentu i ich uwarunkowania od stylu wychowania w rodzinie

24. Karolina Synowczyk (2011): Uwarunkowania płci psychologicznej młodzieży-temperament czy wychowanie

25.Yuliya Beletskaya (2012): Psychospołeczne uwarunkowania percepcji przyszłego małżeństwa przez młodzież z Polski i z byłego ZSRR

26.Sylwia Gutowska (2012): Płeć psychologiczna i system wartości młodzieży wychowywanej w rodzinach niepełnych i pełnych

27.Karol Babiuch (2012): Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem przez młodzież gimnazjalną

28.Natalia Orłowska (2013):Cechy osobowości i styl przywiązania a poczucie satysfakcji ze związku małżeńskiego w percepcji współmałżonka

29. Marta Międła (2013): Relacje z rodzicami i samoocena a Syndrom Gotowości Anorektycznej u dziewcząt w wieku dorastania

30. Anna Ślęczek (2013): Postawy rodzicielskie a nadzieja na sukces i poczucie koherencji u młodzieży

31. Hubert Fornalik (2013): Temperament i style radzenia sobie ze stresem a sukces w sportach zespołowych

32. Natalia Stańczak (2013): Cechy temperamentalne i postawy rodzicielskie a style radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego

33. Jagoda Szustka (2013): Temperament i inteligencja emocjonalna a style radzenia sobie młodzieży w stresie

34. Karolina Majewska (2013): Psychospołeczne uwarunkowania stylów komunikacji Rodzic-Dziecko

35. Katarzyna Ornoch (2014): Osobowościowe uwarunkowania strategii radzenia sobie w sytuacji trudnej przez młodzież wychowującą się w Rodzinnym Domu Dziecka

36.Karolina Słowińska (2014): Poczucie umiejscowienia kontroli i lęk a strategie radzenia sobie dzieci w sytuacjach konfliktu społecznego

37. Aleksandra Sobczyńska (2014): Postawy rodzicielskie i samoocena a strategie radzenia sobie ze stresem u gimnazjalistów

38. Martyna Cichosz (2014): Osobowosciowe uwarunkowania submisyjnej strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego

39. Aleksandra Śniadała (2014): System wartości młodzieży gimnazjalnej wychowujacej się w rodzinach dwupokoleniowych i wielopokoleniowych

40. Remigiusz Brzezicki (2014): Psychospołeczne uwarunkowania postaw wobec nielojalności młodych dorosłych

41. Alicja Wajda (2014) Samoocena i poczucie umiejscowienia kontroli a zachowania nieśmiałe w sytuacji ekspozycji społecznej u młodzieży gimnazjalnej

42. Dagna Bielak (2014) Styl wychowania w rodzinie i poziom samooceny a zachowania agresywne u młodzieży gimnazjalnej

43. Aleksandra Michałowska (2014) Płeć psychologiczna i postrzeganie dorosłości a poglądy na temat małżeństwa wśród studentów

44. Anna Kusz (2015) Psychospołeczne uwarunkowania trwałości utrzymania abstynencji alkoholowej u uzależnionych mężczyzn

45. Daniel Jurecki (2015) Zachowania agresywne młodzieży-temperament a postawy rodzicielskie

46. Aneta Cichońska (2015) Postawy rodzicielskie w retrospektywnej ocenie dorosłych jedynaków i osób posiadających rodzeństwo a ich cechy osobowości i kompetencje społeczne

47. Joanna Halicka (2015) Psychospołeczne uwarunkowania agresywnej strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego

48. Kamila Zielonka (2015) Cechy temperamentu i system rodziny a postawa twórcza młodych dorosłych

49. Anna Noga (2015) Poczucie bezpieczeństwa i poczucie jakości życia a zachowania agresywne wśród młodzieży gimnazjalnej

50. Anna Napieralska (2015) Poczucie umiejscowienia kontroli i emocje a strategie radzenia sobie w sytuacji konfliktu u menedżerów

51. Ewelina Waśkowska (2015) Postawy rodzicielskie i samoocena jako korelaty motywacji osiągnięć u studentów

52. Joanna Malik (2015) Ocena poznawcza konfliktu i poziom dyrektywności funkcjonariuszy służb mundurowych a style radzenia sobie ze stresem

53. Natalia Madej (2015) Osobowościowe uwarunkowania stylu radzenia sobie studentów ze stresem

54. Marta Bednarska (2015) Makiawelizm i samoocena a strategie radzenia sobie w sytuacji konfliktu u menedżerów

55. Monika Piotrowska (2015) Znaczenie systemu rodzinnego i samooceny dla zagrożenia uzależnieniem od telefonu komórkowego wśród młodych dorosłych

56. Marta Kucharska (2015) Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a samoocena i poczucie umiejscowienia kontroli u młodych dorosłych

57. Katarzyna Cieśłicka (2015) Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich z rodziny pochodzenia i poziom samooceny u dorosłych a prezentowane przez nich postawy rodzicielskie w rodzinie prokreacyjnej

58. Judyta Juszczyk (2015) Strategie rozwiązywania sytuacji konfliktu społecznego przez młodzież w relacji do stylów wychowania w rodzinie i modelującego wpływu rodziców

59. Agnieszka Oleksa (2015) Inteligencja emocjonalna małżonków i jakość komunikacji między nimi a strategie rozwiązywania przez nich konfliktów

60. Maria Kacprzak (2015) Strategie rozwiązywania konfliktów w związkach kohabitacyjnych a poczucie umiejscowienia kontroli i ich uwarunkowanie od strategii rozwiązywania konfliktów przez ich rodziców w percepcji dorosłych dzieci

61. Dawid Szarawara (2015) Temperament i gry komputerowe a zachowania agresywne u młodzieży gimnazjalnej

62. Anna Sadij (2015) Składniki miłości u młodych dorosłych w związkach kohabitacyjnych i ich uwarunkowania w postaci stylów przywiązania z rodzicami oraz percepcji jakości małżeństwa rodziców

63. Karolina Rusiecka (2015) Postawy rodzicielskie i jakość komunikacji w rodzinie a style radzenia sobie ze stresem adolescentów

64. Monika Ciemcioch (2016) Komunikacja w rodzinie i pozycja w grupie rówieśniczej a samoocena młodzieży gimnazjalnej

65. Anna Węgrzyn (2016) Styl przywiązania i cechy osobowości a nadużywanie alkoholu przez studentów

66. Maja Juśkiewicz (2016) Temperament i inteligencja emocjonalna a style radzenia sobie ze stresem u młodych dorosłych

67. Maria Seta (2016) Psychospołeczne uwarunkowania systemu wartosci u młodych dorosłych

68. Magdalena Piosek (2016) Psychospołeczne uwarunkowania ryzyka u alpinistów i wspinaczy

69. Joanna Papiernak (2016) Empatia, poczucie stresu a wypalenie zawodowe wśród pracowników służby zdrowia

70. Paulina Kotula (2017) Mediacyjna rola stylów przywiązania do małżonka w związku pomiędzy postawami wychowawczymi w rodzinie generacyjnej a satysfakcja z małżeństwa u młodych dorosłych

71.Daria Gruszka (2017) Osobowościowe uwarunkowania strategii rozwiązywania konfliktów interpersonalnych u młodziezy gimnazjalnej

72. Pola Ziółkowska (2018) Styl wychowania w rodzinie i ocena poznawcza a zachowanie agresywne młodzieży w sytuacji ekspozycji społecznej

73. Aleksandra Otwinowska (2018) Lęk społeczny i samotność a uzależnienie młodzieży od telefonu komórkowego

74. Milena Kudełko (2018) Percepcja jakości małżeństwa rodziców a jakość związków kohabitacyjnych u młodych dorosłych oraz ich uzależnienie od stylów przywiązania do rodziców

75. Katarzyna Biały (2018) Styl przywiązania do współmałżonka i inteligencja emocjonalna a komunikacja w małżeństwie w ocenie zachowań współmałżonka

76. Dominika Marcińczak (2018) Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego u nauczycieli

77. Milena Wabnic (2018) Jakość relacji z rodzicami i nieśmiałość a poczucie osamotnienia u młodzieży

78. Natalia Pasterak (2018) Samoocena i lęk a podporządkowujący styl funkcjonowania młodzieży w grupie

79. Kamila Kuszewska-Sitarz (2018) Osobowościowe uwarunkowania podejmowania zachowań agresywnych u osadzonych mężczyzn

80. Agnieszka Pietras (2018) Poglądy studentów w związkach kohabitacyjnych na małżeństwo a ich uwarunkowania w postaci stylu wychowania w rodzinie i percepcji jakości związku małżeńskiego rodziców

81. Karolina Bojarska (2019) Percepcja postaw wychowawczych rodziców i jakość ich związku małżeńskiego a seksizm mężczyzn osadzonych w więzieniu

82. Gabriela Wojnarowska (2019) Uwarunkowania osobowościowe zachowania agresywnego u młodzieży w wieku dorastania

83. Joanna Dziwura (2019) Cechy osobowości i inteligencja emocjonalna a styl radzenia sobie młodzieży ze stresem

84. Milena Sitarczuk (2019) Postawy wychowawcze rodziców i system wartości a obraz przyszłego małżeństwa u młodych dorosłych

85. Kinga Bednarczyk (2019) Postawy rodzicielskie i perfekcjonizm a syndrom gotowości anorektycznej u dziewcząt w okresie adolescencji

86. Paulina Tomczak (2019) Percepcja postaw rodzicielskich i lęk społeczny a nieśmiałość młodzieży w wieku dorastania

87. Marta Kusy (2019) Rodzinne uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego

88. Joanna Cieślak (2019).Potrzeba poszukiwania doznań i częstotliwość oglądania poszczególnych gatunków filmowych a postawa wobec nielojalności wśród młodych dorosłych

89.Karolina Weber (2020) Styl przywiązania do rodzicó i poczucie samotności a problematyczne uzywanie Internetu przez młodzież

90.Joanna Wendelberger (2020) Osobowosciowe uwarunkowania stylów radzenia sobie ze stresem u młodzieży

91. Weronika Stolarczyk (2020) Psychospołeczne uwarunkowania stylów radzenia sobie ze stresm wśród młodzieży

92.Dorota Januszewska (2020) Samoocena i poczucie umiejscowienia kontroli a syndrom gotowosci anorektycznej u nastolatek

93. Anna Dziedzic (2020) Wybrane cechy osobowości i nadzieja na sukces a motywacja osiagnięć u harcerzy

94. Marta Brzeźniak (2020) Osobowościowe uwarunkowania unikowej strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego

95. Natalia Supeł (2020) Postawy rodzicielskie w rodzinie generacyjnej i styl przywiazania do partnera a inteligencja emocjonalna u młodych dorosłych

96.Dominika Olsińska (2020) Styl przywiązania do współmałżonki/współmałżonka i posiadanie dzieci a satysfakcja ze związku małżeńskiego

97. Joanna Woźniak (2020) Styl wychowania w rodzinie i poczucie bezpieczeństwa a strategia agresywnego radzenia sobie adolescentów w trudnej sytuacji społecznej

98. Mariia Tikhonova (2021) Poznawcza ocena sytuacji trudnej zadaniowej i reakcje emocjonalne a poczucie jakości życia wśród młodych dorosłych migrantów rosyjskojęzycznych w Polsce

99.Zofia Jagodzińska (2021) Rola oceny poznawczej konfliktu i reakcji emocjonalnej w regulacji strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego

100. Dominika Czech (2021) Psychospołeczne uwarunkowania nieśmiałości u młodzieży

101. Kordian Wojtana (2021) Ocena poznawcza sytuacji i emocje a strategia zadaniowa młodzieży w wieku dorastania w sytuacji konfliktu społecznego

102.Joanna Pietrzak (2021) Postawy rodzicielskie i samoocena a strategia agresywnego radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego

103.Karolina Diakowicz (2021) Cechy temperamentu i samoocena a zachowanie agresywne u młodzieży w wieku dorastania

104. Wiktoria Mozol (2021) Informacje zwrotne przekazywane przez nauczycieli a lęk szkolny i motywacja do nauki u uczniów w wieku dorastania

105. Jagoda Szerel (2022) Samoocena i poczucie umiejscowienia kontroli a agresywna i zadaniowa strategia radzenia sobie w sytuacji konfliktu społecznego przez młodzież

106. Natalia Kozieł (2022) Psychospołeczne uwarunkowania stylów radzenia sobie w sytuacji konfliktu społecznego u osób w wieku młodzieńczym

107. Małgorzata Żłobińska (2022) Postawy rodzicielskie i poczucie umiejscowienia kontroli a strategie radzenia sobie ze stresem u osób w wieku młodzieńczym

108. Katarzyna Bębenek (2022) Postrzegane wsparcie społeczne i ocena poznawcza a podejmowane unikowe i aktywne strategie radzenia sobie w stresie u młodych dorosłych podczas pandemii COVID-19 

109. Patrycja Krysiak (2022) Styl przywiązania do rodziców a ugodowość wśród osób w wieku młodzieńczym oraz jej uzależnienie od posiadanego rodzeństwa i pozycji wśród rodzeństwa

110. Wojciech Ilski (2022) Elastyczność psychologiczna i perfekcjonizm a prokrastynacja u osób w wieku młodzieńczym

111. Kinga Graczyk (2022) Postawy rodzicielskie i samoocena a zachowanie agresywne u młodzieży

112. Aleksandra Szczygieł (2022) Percepcja postaw rodzicielskich a samoocena młodzieży w wieku dorastania oraz jej uzależnienie od serwisu społecznosciowego Facebook

113. Magdalena Borzymowska (2023) Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich i poczucie prężności psychicznej a strategie radzenia sobie ze stresem wśród młodzieży

114. Zuzanna Wawrzyniak (2023) Postawy rodzicielskie i poczucie umiejscowienia kontroli a motywacja osiągnięć u młodzieży

115. Klaudia Kałużna (2023) Postawy wychowawcze rodziców i relacje koleżeńskie w klasie a zachowania agresywne młodzieży

116. Weronika Miske (2023) Makiawelizm i samoocena a agresja u młodzieży

117. Martyna Dratnal (2023) Osobowościowe uwarunkowania strategii uległości w sytuacji konfliktu społecznego młodzieży

 

 

 

 

 

 

 

Lista tematów prac magisterskich zrealizowanych w Instytucie Pedagogiki U.Wr.

1.Wojciech Kwiecień (2010): Kształtowanie form aktywności młodzieży poprzez postawę twórczą w wybranych typach szkół

2.Joanna Smaga (2010): Błędy wychowawcze nauczycieli a zachowania internalizacyjne dzieci w młodszym wieku szkolnym

3.Monika Radke (2010): Strategie radzenia sobie w sytuacji konfliktowej dzieci w młodszym wieku szkolnym w relacji z rówieśnikami i rodzicami

4.Joanna Mikusek (2010): Postawy wychowawcze nauczycieli sprzyjajace przezwyciężaniu nieśmiałości u ucznia

5.Dorota Łękawa (2010): Sposoby radzenia sobie z sytuacją konfliktową przez dzieci w wieku przedszkolnym

6.Malwina Majewska (2010): Efektywność balneoterapii i peloidoterapii w usprawnianiu narządu ruchu u kuracjuszy uzdrowisk

7.Karolina Ciura (2011): Rola zajęć świetlicowych w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych

8.Magdalena Chudyk (2011): Pozycja społeczna dziecka w czwartej klasie szkoły podstawowej a wyniki w nauce oraz jej uzależnienie od postaw wychowawczych w rodzinie

9.Ewelina Czernek (2011): Teksty literatury dziecięcej a rozwój współpracy u dzieci w wieku przedszkolnym

10.Marta Biel (2011): Wybór przyszłej kariery zawodowej studentów i jej uzależnienie od pracy pedagogicznej nauczyciela

11. Robert Bator (2011): Spójność rodziny w percepcji młodzieży a zachowania agresywne

12.Agnieszka Kuberska (2012): Postawy wychowawcze rodziców a sposoby spędzania czasu wolnego dziecka w wieku przedszkolnym

13. Joanna Bagińska (2013) Rola zabawek w wystąpieniu agresji u dzieci w wieku przedszkolnym


Badania naukowe

Realizowane kierunki badawcze:

 1. Zaburzenia zachowania w podokresie wczesnej adolescencji

 2. Trudne sytuacje społeczne w życiu młodzieży

3. Konflikty interpersonalne wśród młodzieży


Seminarium magisterskie

Potencjalne obszary tematyczne prac magisterskich :

Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych

Poszukiwanie uwarunkowań zaburzeń w zachowaniu młodzieży w interakcjach społecznych

Zachowania agresywne młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania

Nieśmiałość. Objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania

 Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych: psychospołeczne uwarunkowania

Sytuacje konfliktu społecznego w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym: przyczyny – sposoby rozwiązywania – skutki