dr Katarzyna Serafińska

Portret użytkownika k.serafinska
katarzyna.serafinska@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 131

Pokój: 38a
Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

psychologia społeczna - wykład, konwersatorium

społeczna psychologia płci i różnic płciowych - projekt studencki badawczy

problematyka płci i różnic płciowych - wykład fakultatywny

konsekwencje posługiwania się kategoriami społecznymi - konwersatorium

relacje międzygrupowe - konwersatorium 


Informacje biograficzne

  • 2006: doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii Tytuł pracy: Różnice rodzajowe w sferze kłamstwa interpersonalnego u osób o inklinacji makiawelicznej. Promotor: prof. Andrzej Szmajke
  • 2001: magister; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii Tytuł pracy: Osobowość makiaweliczna a reaktywność. Promotor: prof. dr hab. Michał Dąbek

Badania naukowe

dynamika różnic związanych z płcią, kobiecość i męskość jako wymiary spostrzegania społecznego, normatywna męskość - jej uwarunkowania i konsekwencje, tośamość feministyczna, spostrzeganie osób o poglądach feministycznych, 


Seminarium magisterskie

Temat seminarium: Społeczna psychologia płci

Szczegółowe obszary tematyczne:

- różnice płciowe w wybranych obszarach funkcjonowania (np. komunikowanie się, autoprezentacja, zachowania pomocne, zachowania agresywne, relacje społeczne, bliskie związki)

- kobiecość i męskość jako wymiary spostrzegania społecznego

- normatywna męskość - jej uwarunkowania i konsekwencje

- seksizm i dyskryminacja ze względu na płeć

- spostrzeganie osób o poglądach feministycznych

- tożsamość feministyczna - jej uwarunkowania i konsekwencje

 

Tryb pracy w poszczególnych semestrach:

semestr VII: studiowanie literatury przedmiotu, sformułowanie problemu badawczego

semestr VIII: praca nad częścią teoretyczną

semestr IX: sformułowanie hipotez badawczych, przygotowanie narzędzi i procedury badania, przeprowadzenie badania

semestr X: analiza i interpretacja wyników badania, edycja pracy, ostateczna złożenie pracy magisterskiej