dr Katarzyna Durniat

Portret użytkownika k.durniat
katarzyna.durniat@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 143

Pokój: 17b lub 15MD
Zakład Psychologii Zarządzania


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024:

poniedziałki w godz.10.00 - 11.00 i wtorki 17.30-18.30- zdalnie (e-mail/MS Teams) lub stacjonarnie (po wcześniejszym umówieniu).

AKTUALNOŚCI (rok akademicki 2023/24)
Zajęcia w IPs: Przygotowanie i realizacja sesji Assessment Center (IV rok), Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych (IV rok), Mobbing - patologiczne zachowania organizacyje (IV rok), Cross-Cultural and Interpersonal Training (Studenci Zagraniczni, zajęcia anglojęzyczne). Seminarium magisterskie (V rok).
 

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE ZDOBYTE W KRAJU:

1996 – 1998 prowadzenie kursów doskonalących techniki pracy umysłowej, Rusz Głową wg metody Tonego Buzana, Ośrodek Szkoleniowy Oświata we Wrocławiu, ul Ruska

2004 – 2008 nauczyciel akademicki na UZZM Lubin - prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii zarządzania i psychologii ogólnej (wykłady, seminaria, warsztaty)

2005 - 2007 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii w Instytucie Psychologii UWr; okres studiów doktoranckich

od 2008 - (nadal) adiunkt w Zakładzie Psychologii Zarządzania Instytutu Psychologii, UWr - prowadzenie wykładów i zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii (zwłaszcza zajęcia specjalizacyjne z obszaru psychologii zarządzania)

od 2009 - (nadal) prowadzenie wykładów i zajęć z zakresu psychologii w języku angielskim, dla studentów obcorajowców UWr oraz studentów Instytut Psychologii UWr.

od 2009 (nadal) prowadzenie zajęć i wykładów na podyplomowym Studium Psychologii Zarządzania, IPs, Uwr.

 

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE ZDOBYTE ZA GRANICĄ:

2009 grant dydaktyczny z programu LLP - Erasmus Teaching Staff Mobility. Tygodniowy pobyt dydaktyczny na UWIC w Cardiff, Wielka Brytania – dydaktyka w języku angielskim dla studentów i doktorantów psychologii UWIC (poziomy: bachelor, master, doctorate)

2010 grant dydaktyczny z programu LLP - Erasmus Teaching Staff Mobility. Tygodniowy pobyt dydaktyczny na UWIC w Cardiff, Wielka Brytania – dydaktyka w języku angielskim dla studentów i doktorantów psychologii UWIC (poziomy: bachelor, master, doctorate)

2010 grant dydaktyczny z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Tygodniowy pobyt na Universitetet i Bergen, Norwegia - dydaktyka w języku angielskim dla studentów psychologii Uniwersytetu bergeńskiego (bachelor level) oraz spotkanie i wykład dotyczący badań własnych mobbingu dla Bergen Bullying Research Group kierowanej przez prof. Ståle Einarsen'a.

2011 grant dydaktyczny z programu LLP - Erasmus Teaching Staff Mobility. Tygodniowy pobyt dydaktyczny na Uniwersytecie w Maladze, Hiszpania - dydaktyka w języku angielskim dla studentów psychologii (poziomy: bachelor, master) oraz wykłady dotyczące mobbingu dla kardy dydaktycznej uczelni

2012 grant dydaktyczny z programu LLP - Erasmus Teaching Staff Mobility. Tygodniowy pobyt dydaktyczny na Uniwersytecie w Almerii, Hiszpania – dydaktyka w języku angielskim dla studentów psychologii (poziom master, doctorate) oraz wykład dotyczący wyników badań własnych i propozycji realizacji międzynarodowego projektu badawczego dla zespołu badawczego psychologii pracy i organizacji (HUM-923 IPTORA) pod kierunkiem prof. Miguel Ángel Mañas Rodríguez

2013 grant dydaktyczny z programu LLP-Erasmus, Teaching Staff Mobility. Tygodniowy pobyt na Cardiff Metropolitan University, Wielka Brytania - dydaktyka w języku angielskim dla studentów i doktorantów psychologii (poziomy: master and doctorate)

2013 grant dydaktyczno-naukowy w ramach umów międzyuczelnianych na realizację tygodniowej wizyty naukowej na Państwowym Uniwersytecie w Sankt Petersburgu, Rosja. Wygłoszenie autorskiego wykładu w języku angielskim (tłumaczony na język rosyjski) „My research on mobbing – theoretical model and empirical results” dla studentów oraz pracowników Wydziału. Zainicjowanie współpracy badawczej

2014 grant dydaktyczny z programu LLP-Erasmus, Teaching Staff Mobility. Tygodniowy pobyt na Uniwersytecie w Maladze, Hiszpania - dydaktyka w języku angielskim dla studentów psychologii (poziom: doctorate)

2014 grant dydaktyczno-naukowy w ramach umów międzyuczelnianych na realizację tygodniowej wizyty naukowej na Państwowym Uniwersytecie w Sankt Petersburgu, Rosja – współpraca badawcza z prof. Regina Berezovskaya

2015 grant dydaktyczny z programu Erasmus +, Teaching Staff Mobility. Tygodniowy pobyt dydaktyczny na Uniwersytecie w Maladze, Hiszpania - zajęcia dydaktyczne ze studentami psychologii (poziom master) oraz spotkanie z pracownikami Wydziału Psychologii oraz dyrektorem International Office, prof. Luisa de La Morena

2016  grant dydaktyczny z programu Erasmus +, Teaching Staff Mobility. Tygodniowy  pobyt dydaktyczny na Uniwersytetcie w Almerii, Hiszpania - dydaktyka w języku angielskim i hiszpańskim (poziom doctorate) oraz prezentacja i omówienie wyników badań porównawczych dotyczących mobbingu (Polska – Hiszpania)

2017 grant dydaktyczno-naukowy w ramach umów międzyuczelnianych na realizację tygodniowej wizyty naukowej na Państwowym Uniwersytecie we Lwowie, Ukraina – spotkania z kadrą naukową Wydziału Psychologii; zainicjowanie współpracy badawczej w zakresie mobbingu z zespołem naukowym kierowanym przez prof. Sofię Grabowską

2017 grant dydaktyczny z programu Erasmus +, Teaching Staff Mobility. Tygodniowy  pobyt dydaktyczny na Uniwersytecie w Sassari, Włochy - dydaktyka w języku angielskim (poziom bachelor, master) oraz prezentacja wyników badań własnych dotyczących mobbingu dla pracowników uczelni; propozycja zainicjowania wspólnych badań naukowych w tym obszarze


Informacje biograficzne

CV NAUKOWO-DYDAKTYCZNE
dr Katarzyna Durniat

https://orcid.org/0000-0002-4830-5044

WYKSZTAŁCENIE

1993 – 1995 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
Kierunek: Psychologia

1995 – 1998 Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Kierunek: Psychologia
Specjalność: Zarządzanie

1999 – 2000 Politechnika Wrocławska
Studia Podyplomowe Zarządzanie i Marketing Kierunek: Marketing i Zarządzanie

2003 – 2007 Uniwersytet Wrocławski
Studia Doktoranckie
Kierunek: Psychologia

 

MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIA I STAŻE AKADEMICKIE

2010 uczestniczka “Second EAWOP Post Doctoral, Early Career School for Advenced Work and Organizational Psychology”. Wykładowcy: prof. Remus Ilies, Michigan State University; prof. Martin Kleinmann, University of Zurich; prof. Arnold Bakker, Erasmus University of Rotterdam; prof. José Mª Peiró, University of Valencia; prof. Vicente Gonzalez-Romá, University of Valencia; prof. Magnus Sverke, Stockholm University; prof. Rob Briner, Birkbeck, University of London, prof. Nik Chmiel, University of Chichester. Miejsce: the International Center of Gandia, University of Valencia, Spain.

2012 grant szkoleniowy z funduszy strukturalnych: Kapitał Ludzki, działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, poddziałanie 4.4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni; 3-miesięczny staż naukowy, Cardiff Metropolitan University, Department of Health Sciences, School of Applied Psychology, Wales, UK.

 

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (WG. KATEGORII I DAT PUBLIKACJI)

 

PUBLIKACJE W MIĘDZYNARODOWYCH CZASOPISMACH NAUKOWYCH:

Martín-Martín, F. G., Díaz-Fúnez, P. A., Durniat, K., Salvador-Ferrer, C. M., Llopis-Marín, J. M., Limbert, C., & Mañas-Rodríguez, M. Á. (2022). Can High Levels of Hindrance Demands Increase the Worker’s Intellectual Response? Sustainability, 14(5), 3107. 

Durniat, K. (2021). Methodological, ethical and legal problems of measuring and counteracting workplace mobbing, EWOP In Practice (Special Issue on "Ethics of Psychological Assessment in Organizations"), 15(1), 36-53. 

Durniat, K. (2020). Development and psychometric properties of the Polish basic version of the SDM Questionnaire for measuring bullying, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics,  26 (3), 603-616, doi: 10.1080/10803548.2019.1617983 

Salin, D., Cowan, R.L., Adewumi, O., Apospori, E., Bochantin, J., D’Cruz, P., Djurkovic, N., Durniat K. et al. (2020). Prevention of and Interventions in Workplace Bullying: A Global Study of Human Resource Professionals’ Reflections on Best Practices, International Journal of Human Resource Management, 31 (20), 2622-2644. doi: 10.1080/09585192.2018.1460857.

Salin, D., Cowan, R.L., Adewumi, O., Apospori, E., Bochantin, J., D’Cruz, P., Djurkovic, N., Durniat, K. et al. (2019). Workplace Bullying Across the Globe: A Cross-Cultural Comparison”, Personnel Review, 48 (1), 204 - 219. doi: 10.1108/PR-03-2017-0092. 

Heggs, D.A., Mercer, J. M. & Durniat, K. (2011). Erasmus partners in conversation: Psychology at the University of Wroclaw and University of Wales Institute, Cardiff, Psychology Teaching Review, 17, 2, 38-46. 

 

PUBLIKACJE W POLSKICH CZASOPISMACH NAUKOWYCH:

Durniat, K. (2022). Relations between exposure to and acceptance of mobbing – an explorative study on a sample of Polish employees, Scientific Papers of Silesian University of Technology, Organization and Management, nr 164, 69-83. doi: 10.29119/1641-3466.2022.164.5

Durniat, K. (2019). Bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy wobec zagrożenia mobbingiem, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (128-129), s. 99-110. 

Durniat, K. (2018). Doświadczanie mobbingu i negatywnych emocji w pracy – analiza porównawcza: Polska – Hiszpania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 512, 36-47. 

Durniat, K. (2018). Kwestionariusz do pomiaru klimatu organizacyjnego Rosenstiela i Boegela – polska adaptacja i normalizacja. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(3), 49-72. doi: 10.18559/SOEP.2018.3.3. 

Durniat, K. (2017). Percepcja roli specjalistów HR oraz stanowiska organizacji wobec mobbingu w miejscu pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5(118), 75-87. 

Durniat, K. & Mañas Rodríguez, M.A. (2017). The Experience and Acceptance of Mobbing and Negative Workplace Behaviours in Poland and Spain – Comparative Study Results. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(7), 5-23. 

Durniat, K. (2016). Badanie klimatu organizacyjnego z wykorzystaniem zaadaptowanego kwestionariusza Rosenstiel'a i Boegel'a. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(3), część 2, 41-58. 

Durniat, K., Działa, B. i Krupa, A. (2016). Organizacyjne mechanizmy prewencji i radzenia sobie z mobbingiem z perspektywy specjalistów HR. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (430), 83-95. 

Durniat, K. (2015). Organizational and socio-organizational mobbing antecedents. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16(3), część 1, 25-41. 

Durniat, K. (2015). Doświadczanie mobbingu przez najstarszą grupę pracowników – charakterystyka zjawiska Społeczeństwo i edukacja. Międzynarodowe studia humanistyczne. Society and education,  16(1), 145-155. 

Durniat, K. (2015). Mobbing dynamics and consequences. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16(3), część 3, 269-283. 

Durniat, K. (2014). Socio-organizational mechanisms of institutional exclusion – a challenge for multicultural organizations. Journal of Intercultural Management, 6(4,) 215-230. doi: 10.2478/joim-2014-0047 

Durniat, K. (2014). Edukacja pracowników w zakresie świadomości i interwencji antymobbingowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (350), 105-114.

Durniat, K. (2012). Polish adaptation of L. Rosenstiel and R. Boegel’s organizational climate diagnosis questionnaire. Polish Journal of Applied Psychology, 10(1), 147-168. 

Durniat, K. (2012). Możliwości i ograniczenia diagnozowania mobbingu w miejscu pracy, na przykładzie badania mobbingu w miejscu pracy. Czasopismo Psychologiczne, 18(2), 221-230.

Durniat, K. (2012). Metodologia i zastosowanie badań klimatu organizacyjnego – na przykładzie zrealizowanego projektu badawczego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2(249), 347-357. 

Durniat, K. (2012). Prewencja i przeciwdziałanie mobbingowi w polskich organizacjach. Współczesne zarządzanie, (4), 213-222. 

Durniat, K. (2010). Menedżer w sytuacji zagrożenia organizacji mobbingiem - diagnoza, interwencja, przeciwdziałanie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, (115), 160-168. 

Durniat, K. (2010). Mobbing as psychopathology and pathology of organization. Polish Journal of Applied Psychology, 8(2) 41–65. 

Durniat, K. (2010). Mobbing jako patologiczny proces wykluczania jednostek kulturowo odmiennych. Przedsiębiorczość i zarządzanie, SWSPiZ, 11(3), 132-152. 

Durniat, K. (2010). Prospołeczne mechanizmy zarządzania organizacją jako bufor zachowań mobbingowych. Współczesne zarządzanie, (1), 94-07. 

Durniat, K. (2009). Mobbing i jego konsekwencje jako szczególny rodzaj kryzysu zawodowego. Przedsiębiorczość i zarządzanie, 10(11), 129-48.

Durniat, K. i Kulczycka, A. (2006). Operacjonalizacja mobbingu w kontekście badań międzykulturowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej. Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, (1132), 458-467. 

Durniat K. i Kulczycka, A. (2004). Metodologiczne problemy badania mobbingu. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej. Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, (1032), 640-650. 

 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH:

Durniat, K. (2020). Normalizacja polskiego kwestionariusza SDM do diagnozy mobbingu w miejscu pracy. W: D. Molek-Winiarska (red.), Organizacje w obliczu wyzwań społeczno-technologicznych. Wybrane problemy praktyk HR. (s. 36-44). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Durniat, K. (2014). Mobbing jako psychopatologia grup i jednostek – zagrożenie dla służb mundurowych, W: P. Pertek (red.), Bezpieczeństwo Personalne Służb Mundurowych, (s. 138-156). Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki.

Durniat, K. (2011). Mobbing jako zagrożenie dla tożsamości i integralności jednostki – z perspektywy pracy I rodziny. W: L. Golińska i E. Bielawska-Bartowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu. (s. s. 381-395). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Durniat, K. (2011). Specyfika i konsekwencje mobbingu jako procesu obniżającego efektywność wykonania pracy zawodowej. W: T. Juliszewski, H. Ogińska i M. Złowodzki (red.), Obciążenia psychiczne pracą - nowe wyzwania dla ergonomii. (s. 227-246). Kraków: Komitet ergonomii PAN.

Durniat, K. (2011). Mobbing jako szczególny rodzaj interpersonalnej traumy – specyfika doświadczeń ofiar przemocy moralnej w pracy. W: A. Widera-Wysoczańska i A. Kuczyńska (red.), Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. (s. 392-406). Warszawa: Difin.

Durniat, K. (2010). Diagnosing and counteracting mobbing in organizations. W: D. Lewicka (Ed.), Organization management: competitiveness, social responsibility, human capital. (s. 427-437). Kraków: AGH University of Science and Technology Press.

Durniat, K. (2008). Mobbing jako przejaw deficytów kompetencyjnych współczesnej organizacji. W: S. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. (s. 548-557). Warszawa: Difin.

Durniat, K. (2006). Mobbing jako patologia społeczna. W: J. Klebaniuk (red.), Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych. (s. 425-437). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Durniat, K. (2006). The supra-cultural dimension of mobbing as psychopathology of conteporary society. W: Mesjasz J, Czapiga A. (Eds.), Psychopathologies of Modern Society. (s. 165-177). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.

 

ARTYKUŁY W SERIACH NAUKOWYCH:

Durniat, K. (2021). Metodologiczne problemy pomiaru i diagnostyki mobbingu. W: J. Kowal i K. Chatzipentidis (red.), Nowe problemy psychologii. Przegląd zagadnień (ss. 278-293). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii. Seria: Polish Journal of Applied Psychology.

Skrobol, A. i Durniat, K. (2015). Mobbing jako specyficzny rodzaj konfliktu społecznego, Prace Psychologiczne, LXIII, Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 3601, 287-302.

Durniat, K. (2013). Mobbing w miejscu pracy: zarys tradycji badawczej, podstawowe założenia, metodologia i wybrane wyniki badań własnych, Prace Psychologiczne LXII, Acta Universitatis Wratislaviensis, no 3546, 175-189.

Durniat, K. (2009). Mobbing jako patologia organizacji i zarządzania – doniesienia z badań własnych. W: S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania. (s. 919-934). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.

Durniat, K. (2007). Mobbing w Polsce na tle klimatu organizacyjnego. W: S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania. (s. 377-391). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.

 

ARTYKUŁY, OPUBLIKOWANE JAKO TZW. „CONFERENCE PROCEEDINGS

Durniat, K. (2012). Socio-organisational and organisational culture’s mobbing factors, W: Proceedings to: Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2012 in Venice (ABSRC 2012 Venice), Venice, Italy.

Durniat, K. (2010). Organizational culture's mechanism of social exclusion in the process of workplace bullying. W: E. Panka and A. Kwiatkowska (Eds.) Proceedings of the 6th European Conference on Management, Leadership and Governance, The College of Management "Edukacja" and the Professional Development Center Edukacja Wroclaw, Reading, Academic Publishing Limited, UK, 127-134. (15 pkt.; indeksowane w Web of Science Core Collection).

 

REFERATY I PREZENTACJE NAUKOWE (KONFERENCJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE)

2004 referat: „Mobbing – zagrożenie miejsca pracy", Konferencja dla Kierowniczej Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie i Położnictwie, Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, Akademicki Szpital Kliniczny, ul. Traugutta 57/59, Wrocław

2004 plakat: „Metodologiczne problemy badania mobbingu", VII Międzynarodowa Konferencja "Sukces w Zarządzaniu Kadrami. Perspektywa Lokalna i Globalna", Szklarska Poręba

2005 referat: „Mobbing jako patologia społeczna", I Interdyscyplinarna Konferencji Instytutu Psychologii UWr., "Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych", Wrocław

2006 referat: „Operacjonalizacja mobbingu w kontekście badań międzykulturowych", VIII międzynarodowa konferencja "Sukces w Zarządzaniu Kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych", Wrocław

2007 referat: „Mobbing w Polsce na tle klimatu organizacyjnego",  I Międzynarodowa Konferencja "Socjologiczne i Psychologiczne problemy organizacji i zarządzania", Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań

2007 referat: „Mobbing w pracy", XX Jubileuszowy Dolnośląski Festiwal Nauki, UZZM Lubin

2008 referat: „Mobbing jako przejaw deficytów kompetencyjnych współczesnej organizacji", IX Konferencja "Sukces w Zarządzaniu Kadrami. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją", Wrocław

2009 referat: „Mobbing jako patologia organizacji i zarządzania", II Międzynarodowa Konferencja "Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania", Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań

2009 referat: „Psychological, social and organizational factors of mobbing" dla wykładowców i doktorantów UWIC, Cardiff, Wielka Brytania

2009 referat: „Mobbing in the Polish workplace", 14-th European Congress of Work and Organizational Psychology (oraz prowadzenie sesji tematycznej: "Workplace stressors)

2009 referat: „Pro-social organizational management mechanisms as mobbing protector", Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prospołeczne Instrumenty Zarządzania Organizacjami", UJ, Kraków

2009 referat: „Mobbing jako szczególny rodzaj interpersonalnej traumy – specyfika doświadczeń ofiar przemocy moralnej w pracy", I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa "Zrozumienie interpersonalnej traumy", Instytut Psychologii, UWr.

2010 referat: „Socio-organizational and organizational culture’s bullying factors: report on research findings", 7-th International Conference "Bullying and Workplace Harassment", 2 - 4 czerwiec, Cardiff, Wielka Brytania

2010 referat: „My research on mobbing in the workplace" dla Bergen Bullying Research Group (Stale Einarsen’s group), 23 sierpień, Bergen, Norwegia

2010 wykład: „Antecedents of workplace bullying and ways of counteracting mobbing in Poland"  dla studentów psychologii pracy i organizacji z Uniwersytetu Bergen, 25 sierpień, Norwegia, Bergen

2010 referat: „Menedżer w sytuacji zagrożenia organizacji mobbingiem – diagnoza, interwencja, przeciwdziałanie", X Jubileuszowa Konferencja "Sukces w zarządzaniu kadrami", 26 - 28 września,Trzebieszowice

2010 referat: „Organizational culture's mechanism of social exclusion in the process of workplace bullying", 6-th European Conference "Management, Leadership and Governance", 28-29 października, Wrocław

2010 referat: „Specyfika i konsekwencje mobbingu jako procesu obciążającego efektywność wykonania pracy zawodowej", sympozjum Komitetu Ergonomii przy Prezydium PAN "Obciążenie pracą umysłową" 3-4 grudnia, Kraków

2011 referat: „Polska adaptacja kwestionariusza do diagnozy klimatu organizacyjnego autorstwa L. Rosenstiela i R. Boegela.” międzynarodowa konferencja naukowa "Metody jakościowe w diagnozie zawodowej”, 10-11stycznia, Wrocław

2011 referat: „Mobbing phenomenon - model, antecedents and consequences", Międzynarodowa Konferencja „20. Dani Ramira i Zorana Bujasa" 7-9 kwietnia, Zagrzeb, Chorwacja

2011 referat: „Mobbing in the workplace podczas", 25-th EFPSA Congress, 8-15 maja, Borowice, Polska

2011 plakat: „Organizational mobbing prevention mechanisms in view of the Polish anti-mobbing legislation” 15- EAWOP Conference, 25-28 maja, Maastricht, Holandia

2011 referat: „Możliwości i organiczenia diagnozowania mobbingu w organizacji. Raport z badań własnych”, 34 Zjazd PTP; 18-21 września, Katowice

2012 referat: „Socio-organisational and organisational culture’s mobbing factors", międzynarodowa konferencja "Advances in Business-Related Scientific Research Conference" (ABSRC 2012 Venice), 28–30 marca, Wenecja, Włochy

2012 referat: „Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy” dla kadry menedżerskiej wrocławskich żłobków, Wrocławski Zespół Żłobków, 6 marca, Wrocław

2012 referat: „Prewencja i przeciwdziałanie mobbingowi w polskich organizacjach” międzynarodowa konferencja Naukowa: "Współczesne nurty badawcze w naukach o zarządzaniu", 23-24 maja 2012, UJ, Kraków

2012 referat: „Metodologia i zastosowanie badań klimatu organizacyjnego", XI Konferencja Naukowa „Sukces w zarządzaniu kadrami”, 8-10 października, Wrocław

2013 referat: „Mobbing in the workplace – individual, social and organisational consequences”, 16th EAWOP Congress, 22-25 maja 2013, Münster, Niemcy

2013 referat: „Mobbing jako psychopatologia grup i jednostek – zagrożenie dla służb mundurowych” międzynarodwa, wojskowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo personalne służb mundurowych – weterani misji poza granicami kraju”, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 28 maja, Wrocław

2013 referat: „Researching, practicing and teaching work and organisational psychology. About mutual influence of good theory and good practice”, EAWOP Small Group Meeting „Post Master’s Education for Work and Organizational Psychology Practitioners: Towards Equal Opportunities of Experience”, 26-28 września, Katowice

2014 referat: „Edukacja pracowników w zakresie świadomości i interwencji antymobbingowej”, XII Konferencja Naukowa „Sukces w Zarządzaniu Kadrami. Różnorodność w zarządzani kapitałem ludzkim. Podejścia, metody, narzędzia.” 22-23 września, Wrocław

2014 referat: „Socio-organizational mechanisms of institutional exclusion – a challenge for multicultural organizations”, VIII Międzynarodowa Konferencja “Intercultural Management. Organizational culture and leadership.” 21 listopada, Warszawa

2015 referat: „Measuring and diagnosing mobbing phenomenon - beyond behavioural indicators”, XVII Europejski Kongres Psychologii Pracy i Organizacji (EAWOP), 20-23 maja, Oslo, Norwegia

2015 referat: (współautorsko z: Miguel Ángel Mañas Rodríguez, Luis Alcaraz Pardo, Caroline Limbert): „A healthy public administration through healthy organizational practices”, XVII Europejski Kongres Psychologii Pracy i Organizacji (EAWOP), 20-23 maja, Oslo, Norwegia

2015 referat: „Organizational climate research", IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Intercultural Management: Intercultural Management and Cross-Cultural Communication" 1-3 października, Łódź-Warszawa

2016 referat (współautorsko, prezentująca: Denise Salin, Hanken School of Economics): „Prevention and interventions in workplace bullying: A global study of Human Resource Professionals' Reflections on Recommended Actions" 10th International Conference on Workplace Bullying and Harrassment, 19-22 kwietnia, Auckland, New Zeland

2016 referat: „Polska adaptacja i normalizacja kwestionariusza Rosenstiel'a i Boegel'a do pomiaru klimatu II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, 19-20 maja, Sopot

2016 referat: „Prezentacja polskiego kwestionariusza SDM do badania mobbingu", II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, 19-20 maja, Sopot

2016 referat: „Cultural differences in perceiving and experiencing negative workplace behaviours – comparative study results (Poland-Spain) (współautorstwo z Miguel Ángel Mañas Rodríguez, University of Almeria, Spain), X Intercultural Management Conference ORGANIZATIONAL CULTURE & LEADERSHIP, 15-16 września 2016, Warszawa

2016 referat: „Ponad wskaźniki behawioralne – prezentacja polskiego kwestionariusza SDM do diagnozy mobbingu”, XIII Zjazd PSPS, 16-18 września 2016, Wrocław

2016 referat: „Prewencja i radzenie sobie z mobbingiem z perspektywy specjalistów HR”, XIII Konferencja Naukowa: Sukces w zarządzaniu kadrami: Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych, 18-19 września 2016, Wrocław

2016 referat: „Rola i strategie organizacji oraz specjalistów HR wobec mobbingu w miejscu pracy”, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i Zarządzanie”, 24-25 listopada 2016, Poznań

2016 referat: „Specyfika doświadczeń ofiar mobbingu, w świetle diagnostyki z wykorzystaniem polskiego kwestionariusza SDM”, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Ofiary Przemocy”, „Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”,  6 grudnia 2016, Lublin

2016 referat: „Polski kwestionariusz SDM do pomiaru i diagnozy mobbingu”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Diagnoza w praktyce psychologicznej"  pt. Współczesna praktyka diagnostyczna- osiągnięcia i wyzwania, 16-17 marca 2017, Warszawa

2017 plakat: „Is mobbing similarly (un)accepted and experienced by Polish and Spanish employees? Comparative study results“, XVIII Europejski Kongres Psychologii Pracy i Organizacji (EAWOP), 17-20 maja 2017, Dublin, Irlandia

2017 referat: „Metodologia oraz badania mobbingu i klimatu organizacyjnego z perspektywy polskiej i międzynarodowej", 50-lecie Instytutu Psychologii we Wrocławiu - Konferencja Jubileuszowa, 24-26 września 2017, Moszna

2017 referat: „Percepcja roli organizacji i specjalistów HR wobec mobbingu w miejscu pracy”, V Ogólnopolska Konferencja pt. „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych”, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 29 września 2017, Katowice

2017 referat: „Rozpoznanie mobbingu w organizacji. Diagnoza objawów jednostki”, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym”, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Uniwersytet Medyczny w Warszawie, 8 listopada, Warszawa

2018 referat: „Interdyscyplinarny charakter mobbingu: ujęcie psychologiczne, społeczno-organizacyjne i prawne”, X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”; fundacja „Tygiel” oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 17-18 marca, Lublin

2018 referat: „Doświadczanie i akceptacja zachowań mobbingowych przez polskich i hiszpańskich pracowników”, III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, 25-26 maja, Lublin

2018 referat: „Bezpieczeństwo pracowników wobec zagrożenia mobbingiem w miejscu pracy”, VII Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”, 22 czerwca, Pyrzowice

2018 plakat: „On the conjunction of behavioural and emotional indicators. A New Approach to Diagnosing Mobbing”, 13th International European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP) Conference, 5-7 września, Lizbona

2018 referat: „Doświadczanie mobbingu i negatywnych emocji w pracy – analiza porównawcza: Polska-Hiszpania”, XIV Konferencja Naukowa z cyklu „Sukces w Zarządzaniu Kadrami: Wyzwania Wobec Funkcji Personalnej w Organizacjach w Warunkach Pracownika” 24-25 września, Wrocław

2019 referat: "Ethical and methodological problems of researching mobbing in organizations". EAWOP Small Group Meeting “Ethical issues in psychological assessment in organizational context” 11-13 September 2019, University of Warsaw, Poland

2020 refera;t: „Trafność kryterialna podstawowej wersji polskiego kwestionariusza SDM do pomiaru mobbingu" IV Zjazd Psychologii Pracy i Organizacji, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 21-23 maja, Warszawa

2020 referat: „Normalizacja polskiego kwestionariusza SDM do diagnozy mobbingu w miejscu pracy”,  XV Konferencja Naukowa z cyklu „Sukces w Zarządzaniu Kadrami: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 4.0. Dokąd zmierzamy?”, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, 21-22 września, Wrocław

2021 webinar PSPO: „Mobbing w miejscu pracy  specyfika, dynamika, przeciwdziałanie", autorski warsztat dla praktyków HR oraz psychologów, PSPO, 12 kwietnia 2021, MS Teams.

2022 referat: “Methodological challenges of measuring mobbing. A new, interactive approach” Jornadas International de “Mobbing laboral: una perspectiva internacional” 19th April, Universidad de Almeria, Spain. 

2022 referat: „Doświadczanie i akceptacja mobbingu w miejscu pracy” podczas konferencji naukowej pt. Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa interdyscyplinarna. Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Szczecińskiego, 18-20 maja, Międzyzdroje.

2022 referat: „Związki pomiędzy doświadczaniem i akceptacją mobbingu oraz płcią respondentów”, V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji "Organizacja i Demokracja". Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański, 12-14 września, Gdańsk.

2023 referat: “Creation and validation of shortened, revised versions of a Polish mobbing test (SDM Questionnaire)” 21st EAWOP Congress: ‘The future is now: the changing world of work’ 24-27 May, Katowice.

2023 referat: “Beyond behavioural indicators. Polish revised and shortened (24-item) SDM Questionnaire” 18th Annual Meeting of PSPS, 22-24 September, Łódź.

INNE, MIĘDZYNARODOWE DOŚWIADCZENIA NAUKOWE

2010 udział w międzynarodowej, publiczej obronie pracy doktorskiej pt: “Environmental antecedents of workplace bullying: A multidesign approach” (autor: Lars Johan Hauge) na Universitetet i Bergen (Norwegia) 

2013 recenzowanie anglojęzycznej pracy doktorskiej pt. „Induction of Temporary Self-Regulatory Processes and Its Effect on Conscious and Automatic Gender Attitudes” (autorka: María Aranda López); członkostwo w akademickiej komisji egzaminacyjnej (rola: zewnętrzny egzaminator – „external examinator”) podczas publicznej, międzynarodowej obrony ww. dysertacji z zakresu nauk społecznych (psychologia); Wydział Psychologii, Uniwersytet w Jaen, Hiszpania; Departamento de Psicologia de la Universidad de Jaen (Hiszpania)

od 2014 (nadal) - visiting professor na Universidad de Almeria (Hiszpania) współpraca dydaktyczna (cykliczne, gościnne wykłady) oraz badawcza (rola experta w międzynarodowych projektach naukowych). Współpraca z grupą badawczą HUM-923 IPTORA kierowaną przez prof. Miguel Ángel Mañas Rodríguez

 

INNE FUNKCJE I DZIAŁANOŚĆ ORGANIZACYJNA W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII

2008 – 2012 koordynator programów LLP- Erasmus (studia zagraniczne i praktyki) w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego: opieka nad studentami wyjeżdżającymi i przyjeżdżającymi; podpisywanie międzynarodowych, akademickich umów bilateralnych.

2008 - 2012 organizacja i koordynowanie zajęć anglojęzycznych w IPs.

2009 pomoc w opiece nad gościem zagranicznym prof. Michael Berzonsky podczas Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej. Tłumaczenie symultaniczne (polsko – angielskie), Instytut Psychologii, UWr

2009 przygotowanie i realizacja warsztatu "Techniki pracy umysłowej" dla młodzieży w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wrocław, Instytut Psychologii UWr.

2009 monitoring współpracy na podstawie umów międzynarodowych z programu LLP-Erasmus - spotkanie z koordynatorem Paul Sander – UWIC, Cardiff, Wielka Brytania.

2010 organizacja wizyty gości zagranicznych (wykładowców z partnerskiej uczelni UWIC w Wielkiej Brytanii: dr Paul Sander oraz dr Dan Heggs (20.03.10 – 27.03.10)

2010 organizacja intensywnego 20-h kursu w języku angielskim dla studentów IPs.: Introduction to qualitative and quantitative research methods in psychology – wykładowcy z partnerskiej uczelni UWIC: dr Paul Sander i dr Dan Heggs (23.03.10 – 27.03.10)

2010 organizacja wizyty gościa z partnerskiego Uniwersytetu w Jaén, Hiszpania – wykładowcy i koordynatora programów Erasmus dr Beatriz Montes Berges (22.05.10 – 29.05.10).

2010 monitoring współpracy na podstawie umów międzynarodowych z programu LLP-Erasmus: spotkanie z koordynatorem programów Erasmus z partnerskiej uczelni w Bergen: Toril Salen oraz koordynatorem międzynarodowych programów badawczych dr Marit Tjomsland – Universitetet i Bergen,Norwegia.

2010 monitoring współpracy na podstawie umów międzynarodowych z programu LLP-Erasmus: spotkanie z koordynatorem programów Erasmus z partnerskiej uczelni w Walencji, Hiszpania: prof. Conxa Perpiná (koordynator wydziałowy) oraz Maria Jose Flores (koordynator uczelniany).

2011 monitoring współpracy na podstawie umów międzynarodowych z programu LLP-Erasmus: spotkanie z koordynatorem programów Erasmus oraz władzami fakultetu psychologii na City University College, Londyn, Wielka Brytania.

2011 monitoring współpracy na podstawie umów międzynarodowych z programu LLP-Erasmus: spotkanie z koordynatorem programów Erasmus z partnerskiej uczelni: Luisa De La Morena oraz władzami fakultetu psychologii w Maladze, Hiszpania.

2011 organizacja intensywnego 15-h kursu w języku angielskim dla studentów IPs.: Masterclass in quantitative psychology – wykładowcy z partnerskiej uczelni UWIC: dr Jenny Mercer i dr Dan Heggs (25.03.11 – 02.04.11).

2012 monitoring współpracy na podstawie umów międzynarodowych z programu LLP-Erasmus: spotkanie z koordynatorem programów Erasmus z partnerskiej uczelni dr Paul Sander, Cardiff Metropolitan University, Wielka Brytania.

2012 monitoring współpracy na podstawie umów międzynarodowych z programu LLP-Erasmus: spotkanie z koordynatorem programów Erasmus z partnerskiej uczelni dr Janet Pitman and dr Jane Prince, University University of Glamorgan, Pontypridd, Wielka Brytania.

2012 monitoring współpracy na podstawie umów międzynarodowych z programu LLP-Erasmus: spotkanie z koordynatorem programów Erasmus z partnerskiej uczelni: prof. Miguel Ángel Mañas Rodríguez oraz dyrektorem International Office dr Tomas Lorenzana w Almerii, Hiszpania.

2012 przyjmowanie gościa akademickiego z partnerskiego Uniwersytetu w Maladze, psychologa rozwoju i edukacji: dr Carmen Barajas Esteban (organizacja spotkania naukowego w IPs, prezentacja Instytutu Psychologii oraz Wydziału oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, spotkanie z pracownikami BWM UWr.)

2012 przyjmowanie gościa akademickiego z partnerskiego Uniwersytetu Stanowego w Sankt Petersburgu: dr Regina Berezovskaya (organizacja spotkań naukowych; inicjacja współpracy badawczej dotyczącej międzynarodowego projektu badań mobbingu w pracy 22.10.12 – 05.11.12). 

2014 przyjmowanie gościa akademickiego z Uniwersytetu w Almerii (Hiszpania), prof. Miguel Ángel Mañas Rodríguez; orgazacja spotkania naukowego i przygotowanie wniosku o finansowanie projektu badawczego pt. „Determinants and consequences of Work Engagement, implications on industrial relations w ramach programu UE: „Improving Expertise in the Field of Industrial Relations”.

2014 przygotowanie i realizacja warsztatów psychologicznych dla uczniów Wrocławskiego LOXII w ramach promocji UWr i IPs - udział w projekcie studenckim organizowanym przez Koło Naukowe Psychologii w Biznesie „3xS” pt. „Popularyzatorzy nauki”

od 2017 (nadal) koordynator studenckich praktyk zawodowych w Instytucie Psychologii (praktyki specjalizacyjne z zakresu Psychologii Zarządzania i Psychologii Społecznej).

 

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH NAUKOWYCH

od 2009 - członek EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology)

od 2010 - członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

angielski – biegle w mowie i piśmie, C2 (certyfikaty międzynarodowe: 1993 - Cambridge First Certificate in English; 2003 - Cambridge Certificate in Advanced English).

hiszpański - poziom zaawansowany, C1

francuski – poziom zaawansowany, B2 (obecnie: znajomość bierna)

niemiecki - poziom podstawowy, A1

rosyjski - poziom podstawowy, A1

 

ZAINTERESOWANIA, CZAS WOLNY

Podróże dalekie i bliskie: spotkania z ludźmi, poznawanie innych kultur, nowych miejsc, ciekawostek przyrody i architektury.
Sport i różne formy aktywności fizycznej: w szczególności narciarstwo zjazdowe, bieganie pływanie i sporty wodne, jazda na rowerze, wędrówki górskie i miejskie.
Muzyka i teatr. Latem także: chillout na wrocławskich plażach :-).


Badania naukowe

GRANTY I PROJEKTY BADAWCZE

2022-2024 - grant wewnętrzny Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” nr BPIDUB.4610.709.2021, pt. „Pomiar i diagnostyka mobbingu w modelu interakcyjnym – w kierunku badań międzynarodowych.”

2018/2019 - grant NCN z konkursu MINIATURA, projekt UWr. nr 0213/2053/18 na realizację badań pt. „Trafność kryterialna polskiego kwestionariusza SDM do pomiaru mobbingu”.

2016/2017 - grant wewnętrzny UWr., III Konkurs Wewnętrzny WNHiP UWr. dla pracowników powyżej 35 roku życia - dofinansowanie badań statutowych IPs nr 54. pt. „Uwarunkowania, specyfika i konsekwencje mobbingu w kontekście międzynarodowym”.

2016/2018 - kierownik badań statutowych IPs UWr. nr 54. pt. „Uwarunkowania, specyfika i konsekwencje mobbingu w kontekście międzynarodowym”.

2014/2015 - kierownik autorskiego, międzynarodowego projektu badawczego pt. „Doświadczanie oraz akceptacja zachowań mobbingowych w Polsce i Hiszpanii (analiza porównawcza)”.

2013/2017 - partner badawczy na Polskę (Country Partner for Poland) w międzynarodowym projekcie badawczym poświęconym mobbingowi "WORKPLACE BULLYING: CULTURE MATTERS (WBCM)" projekt zainicjowany przez Suzy Fox, Loyola University Chicago (USA), kierowany przez Denise Salin, Hanken School of Economics (Finlandia) i  Renee L. Cowan, University of Texas at San Antonio (USA).

2013/2015 - kierownik badań statutowych nr 22 w IPs. UWr., autorski projekt badawczy pt. „Opracowanie narzędzia pomiarowego i weryfikacja autorskiego modelu mobbingu".

2014 - grant badawczy; I Konkurs WNHiP UWr. dla pracowników powyżej 35 roku życia - dofinansowanie badań statutowych IPs nr 22. pt. „Opracowanie narzędzia pomiarowego i weryfikacja autorskiego modelu mobbingu".

2010/2011 - grant wewnętrzny WNHiP UWr. nr 2368/W/IPS/10 na realizację własnego projektu badawczego pt. „Prospołeczne mechanizmy prewencji oraz konsekwencje mobbingu w miejscu pracy".

2009/2011 - kierownik badań statutowych nr 2033/W/IPs/2011 UWr. pt. „Mobbing – model, dynamika, uwarunkowania i konsekwencje".

2007/2008 - autorski projekt badawczy pt. „Społeczno-organizacyjne uwarunkowań mobbingu"  – badania realizowane jako praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława A. Witkowskiego.

2006/2007 - autorski projekt badawczy dotyczący związków mobbingu z czynnikami klimatu organizacyjnego – pilotaż do pracy doktorskiej (m.in. walidacja kwestionariusza Rosenstiela i Boegela do pomiaru klimatu organizacyjnego oraz I etap prac nad konstrukcją kwestionariusza SDM – polskiego narzędzia do pomiaru mobbingu w miejscu pracy).

1997 - autorski projekt badawczy „Asertywność jako moderator stresu” – badania realizowane w ramach pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Mączyńskiego.

 


Seminarium magisterskie

Zaproszenie :)

Serdecznie zapraszam Studentów zainteresowanych współczesnymi oraz klasycznymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem człowieka w pracy i organizacji (tzw. psychologia biznesu/ psychologia zarządzania/psychologia pracy i organizacji) do uczestnictwa w moim seminarium magisterskim.

Obszary badawcze

Swoim magistrantom oferuję możliwość współuczestnictwa w realizowanych przeze mnie projektach badawczych (krajowych i międzynarodowych) z zakresu zachowań organizacyjnych, zwłaszcza mobbingu w miejscu pracy oraz klimatu i kultury organizacyjnej. W ramach prowadzonych przeze mnie projektów można także realizować badania związane z zaangażowaniem w pracę, satysfakcją z pracy, zachowaniami etycznymi (etosowymi) i nieetycznymi (kontrproduktywnymi), stresorami i konsekwencjami doświadczania stresu w miejscu pracy, wypaleniem zawodowym, itp.

Jestem również otwarta na Wasze, autorskie pomysły badawcze oraz eksploracje innych (zwłaszcza nowych, współczesnych) zagadnień i fenomenów z zakresu psychologii pracy i organizacji.

Wymagania

Ciekawość poznawcza, entuzjazm badawczy, uporządkowane myślenie, rzetelność, dobra znajomość języka angielskiego (mile widziana znajomość innych języków obcych), gotowość do współpracy w środowisku międzynarodowym, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.

Zapraszam! Katarzyna Durniat