dr Magdalena Żurko

Portret użytkownika m.zurko
magdalena.zurko@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 144

Pokój: 17 MD
Zakład Psychologii Rozwoju


Kierownik - Studia podyplomowe: Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

1. Zajęcia z psychologii rozwoju człowieka.
2. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży.
3. Psychologia sądowa: opiniowanie w sprawach cywilnych.
4. Wykład fakultatywny: Przyjaźń w okresie dorastania. 

5. Seminarium magisterskie: Bliskie relacje interpersonalne w kontekście rozwoju w ciągu życia.

Seminarium adresowane jest do osób zainteresowanych rozwojowymi i klinicznymi aspektami różnego rodzaju bliskich relacji w dzieciństwie i dorastaniu oraz ich znaczeniem w biegu życia. Perspektywa teoretyczna obejmuje: teorię przywiązania, ujęcia społeczno - relacyjne i rozwojowe. Badania mogą być ukierunkowane na opis (obserwacja, wywiad,  kwestionariusz), wyjaśnianie (badania eksperymentalne i korelacyjne) oraz rozumienie (wywiad narracyjny, analiza dokumentów i wytworów). Podejście jakościowe, rozumiejące: mile widziane. Preferowana tematyka: przyjaźń, relacje rodzinne osób o typowym i nietypowym rozwoju (problematyka kliniczna).

 Przykłady obszarów tematycznych: Przyjaźń niepełnosprawnych nastolatków, Zarządzanie konfliktem w relacjach przyjacielskich, Agresja relacyjna, Konsekwencje pozabezpiecznych  stylów przywiązania, Problemy rodzin adopcyjnych (więzi), Rodzeństwo niepełnosprawnych dzieci, Związki między doświadczeniami w przyjaźni a jakością związków romantycznych, Wpływ rówieśniczy, Kompetencje przyjacielskie nietypowo rozwijających się dzieci i nastolatków, Przyjaźń i demoralizacja (zaburzenia zachowania), Relacje rówieśnicze na serwisach społecznościowych, Popularność i odrzucenie rówieśnicze, Parentyfikacja.....

 


 


Badania naukowe

Badania osadzone są w nurcie personalistyczno – egzystencjalnym i dotyczą sposobu doświadczania tożsamości przez jednostkę. Przedmiotem zainteresowania jest społeczny kontekst budowania (zmian) tożsamości, dokładniej: rola bliskich intymnych związków (rodzinnych, przyjacielskich) w jej doświadczaniu. Przyjęte założenia teoretyczne (humanistyczne) implikują zastosowanie jakościowych metod badawczych (metoda autobiograficzna, narracyjna). Równoległym celem badań jest sprawdzenie stosowalności metod narracyjnych w psychologii, ich metodologiczne dopracowanie (np. wiarygodność interpretacji, zasady opracowywania materiału narracyjnego, zastosowanie hermeneutyki w interpretacji itp.)Bieżące tematy realizowane w ramach badań własnych to:
- Doświadczanie przyjaźni w adolescencji.
- Problemy rodziny realizującej trzy kariery.


Seminarium magisterskie

Zapraszam na seminarium magisterskie na temat:

Bliskie relacje interpersonalne w ciągu życia.

Od uczestników seminarium oczekuję zainteresowania rozwojem zwłaszcza w okresie dorastania, psychologią kliniczną dzieci i młodzieży, doradztwem psychologicznym. Oczekuję też braku uprzedzeń do analiz statystycznych. W wyjątkowych wypadkach możliwa jest praca jakościowa.

Harmonogram prac w ramach seminarium:

1. Semestr zimowy, IV rok: przegląd literatury, przegląd metod, postawienie problemu i hipotez

2. Semestr letni, IV rok: część teoretyczna, część: metoda.

3. Semestr zimowy, V rok: przeprowadzenie badań, analiza statystyczna, dyskusja wyników

4. Semestr letni, V rok: praca nad ostateczną wersją pracy.

dr Magdalena Żurko