dr Magdalena Kapała

Portret użytkownika m.kapala
magdalena.kapala@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 144

Pokój: 17 MD
Zakład Psychologii Rozwoju


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

W semestrze letnim 2023/2024 prowadzę zajęcia z

-Psychologia rozwoju człowieka II  konwersatorium (tryb stacjonarny)

-seminarium magisterskie (tryb niestacjonarny)

Konsultacje w SESJI LETNIEJ roku akademickiego 2023/24 będą się odbywać w 17MD:

wtorki 10.00-11.00

środy 15.00-16.00

 

PROSZĘ O UPRZEDNI KONTAKT!

 

 

 


Informacje biograficzne

Magdalena Kapała - jestem absolwentką VII Liceum Ogólnokształcącego (o profilu biologiczno-chemicznym). W 2004 r. ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedłożyłam pracę magisterską pt. "Poczucie jakości życia a struktura celów życiowych i stopień ich realizacji" (promotor: dr hab. prof. Maria Straś-Romanowska). W 2005 r. ukończyłam studia podyplomowe w Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego nabywając kompetencje pedagogiczne. W 2013 r. uzyskałam stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii. Tytuł rozprawy doktorskiej "Poczucie jakości życia a typ umysłu i inteligencja duchowa w kontekście doświadczenia indywidualnego" (promotor: dr hab. prof. Maria Straś-Romanowska).

W międzyczasie miałam okazję pracować jako wolontariusz opiekując się dziećmi z autyzmem, uczestnicząc w ich rehabilitacji, jako opiekun i animator osób starszych oraz jako psycholog szkolny.

Fascynuje mnie człowiek. Moje zainteresowania naukowe dotyczą obszarów psychologii rozwoju, psychologii osobowości oraz psychologii duchowości i religii. Interesuję się również filozofią, zwłaszcza egzystencjalizmem i personalizmem.

Moje zainteresowania pozanaukowe to: sztuka - malarstwo, architektura, muzyka, literatura, poezja oraz przyroda i turystyka - poznawanie ciekawych miejsc i ludzi.

 


Seminarium magisterskie

W roku akademickim 2024/25 zapraszam Osoby zainteresowane obszarami psychologii rozwoju, psychologii osobowości i psychologii duchowości…

 

1.Problematyka badawcza w ramach seminarium magisterskiego:

Obszar ogólny tematyki seminarium „Problematyka egzystencjalna w kontekście rozwoju i jakości życia człowieka”

 

Przykładowe węższe obszary tematyczne:

 • Wydarzenia życiowe o charakterze doświadczeń egzystencjalnych (w tym sytuacje graniczne) a poczucie jakości życia
 • Rozwój człowieka w kontekście zdarzeń/doświadczeń egzystencjalnych (w tym sytuacji granicznych).
 • Wartości w życiu człowieka w kontekście jego rozwoju i/lub jakości życia
 • Duchowość i/lub religijność (różne ich aspekty) a poczucie jakości życia
 • Rozwój duchowy a poczucie jakości życia
 • Zasoby egzystencjalne a radzenie sobie z doświadczeniami trudnymi/ traumatycznymi/ egzystencjalnymi/ granicznymi
 • Choroba jako doświadczenie egzystencjalne, a rozwój i/lub poczucie jakości życia
 • Problematyka sensu życia w kontekście rozwoju i/lub poczucia jakości życia
 • Mądrość a poczucie jakości życia
 • Przebaczenie a rozwój i/lub poczucie jakości życia
 • Choroba, śmierć, żałoba

2.Ogólny charakter pracy:

Praca magisterska, oprócz rozważań teoretycznych powinna mieć charakter empiryczny, a prowadzone badania – charakter ilościowy (plus jakościowy, preferuję łączenie).

3.Harmonogram prac w ramach seminarium magisterskiego:

 • w semestrze I – wprowadzenie w proponowaną tematykę, sprecyzowanie tematu i zakresu pracy, przegląd i dobór literatury przedmiotu, przygotowanie konspektu pracy, zaplanowanie pracy
 • w semestrze II -  opracowanie części teoretycznej, wstępne przygotowanie modelu badań
 • w semestrze III – opracowanie części metodologicznej, przeprowadzenie badań oraz analiza i interpretacja zebranego materiału, wnioski i podsumowanie
 • w semestrze IV – przygotowanie i oddanie promotorowi pracy jako całości

(o zaliczeniu każdego z semestrów decydują wymienione elementy)

Seminaria będą miały początkowo formę grupową, następnie, stopniowo będzie to praca w coraz większym stopniu indywidualna, połączona z regularną konsultacją z promotorem w godzinach seminarium i mailowo. Odbywać się też będą spotkania całej grupy seminaryjnej w celu dzielenia się bieżącymi doświadczeniami, spostrzeżeniami, wnioskami, problemami i uzyskania informacji od promotora.

4. Zapisy na seminarium mgr 

W ramach zapisów - proszę o przesłanie mi listu motywacyjnego (tu mile widziane uzasadnienie wyboru tego seminarium/zakresu problematyki oraz zadeklarowana chęć współpracy w obszarze badań miedzy magistrantem a promotorem) na mój adres: magdalena.kapala@uwr.edu.pl

Ilość zaakceptowanych zgłoszeń będzie musiała zmieścić się w ramach ogólnego, wyznaczonego limitu miejsc na seminarium – proszę pamiętać, przy dużej/ponadwymiarowej  liczbie zgłoszeń/listów motywacyjnych bardzo ważna jest terminowość zgłoszenia!