dr Dorota Kanafa-Chmielewska

Portret użytkownika d.kanafa-chmielewska
dorota.kanafa-chmielewska@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 17b i 15 MD
Zakład Psychologii Zarządzania


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Szanowni Państwo,

W dniach 1.07-2.08, 12- 29.08 przebywam na urlopie.

Moje konsultacje będą się odbywać w trybie mailowym w razie potrzeby on-line Teams.

wtorki 18:00 - 19:00,  czwartki 17:00 - 18:00

Życząc zdrowia

dr Dorota Kanafa-Chmielewska

 


Informacje biograficzne

WYKSZTAŁCENIE:

• 1999 – 2004 Psychologia, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

• 2000 – 2005 Ekonomia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

• 2005 – 2009 Studia doktoranckie, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego


GRANTY

• 2008 - 2009 Grant promotorski na realizację rozprawy doktorskiej "Poczucie kontroli socjopolitycznej - wybrane korelaty i konsekwencje"

• 2014 - 2015 Grant  w ramach III edycji Miejskiego Programu Wsparcia Współpracy Partnerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Sektora Aktywności Gospodarczej „MOZART”, Projekt: "Opracowanie i wdrożenie pilotażowego programu wsparcia dla pracowników KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR, służącego wdrażaniu zachowań prozdrowotnych w środowisku pracy oraz utrzymaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym."


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

• 12.12.2019 Laureatka nagrody II stopnia w kategorii prac naukowo-badawczych Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Nagroda zdobyta z Zespołem Zakładu Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej KGHM Cuprum Sp. zo.o. CB-R we Wrocławiu.

• 23.12.2004 Laureatka II nagrody w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych organizowanym pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej.

• 24.09.2004 Finalistka VIII Konkursu Procter&Gamble dla Najlepszych Absolwentów Uczelni Wyższych.

• 2003 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok akademicki 2003/2004 za szczególne osiągnięcia w nauce.

• 2002 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok akademicki 2002/2003 za szczególne osiągnięcia w nauce.


INNE:

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH BRANŻOWYCH

• Employee Assistance Professionals Association - ogólnoświatowym Stowarzyszeniu Profesjonalistów Wspierających Pracowników

• Polskim Stowarzyszeniu Psychologii Organizacji

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA INTERNATIONAL COLLABORATION

University College of London (UCL)

 

WSPÓŁPRACA COLLABORATION

University of Wroclaw (UWr), Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies


Badania naukowe

OBECNIE PROWADZĘ BADANIA POŚWIĘCONE:

 • obywatelskim, kontrproduktywnym i politycznym zachowaniom organizacyjnym 
 • satysfakcji z pracy i zaufaniu
 • emocjom w pracy
 • postawom Polaków wobec pracy
 • przydatności ocen studentów w procesie rekrutacji personelu
 • związkom ocen uzyskiwanych na studiach z profilem psychologicznym kandydata do pracy

MY CURRENT RESEARCH ARE RELATED TO:

 • citizenship (OCB), counterproductive (CWB) and political organizational behaviours
 • job satisfaction and trust
 • emotions in the workplace
 • Poles' attitudes to work
 • usefulness of students' marks in recruitment process
 • relationships between students' marks and psychological characteristics
 

LISTA PUBLIKACJI: PAPERS:

• Kanafa-Chmielewska, D. (2019). The two faces of an employee: Exploring the relationships between organizational citizenship behaviour, counterproductive work behaviour and job satisfaction. Argumenta Oeconomica, 1(42), 317-336.

Kanafa-Chmielewska, D. (2016). Zaangażowanie społeczne z perspektywy psychologicznej. Psychologia Społeczna (11)3, 310-320.

Kanafa-Chmielewska, D. (2016). Does a “Better” Employee Have Gender? Women and Men Differences in OCBs and CWBs, International Journal of Contemporary Management, 15(2), s. 59-83, DOI 10.4467/24498939IJCM.16.010.5551 Najlepszy artykuł 2016 IJCM 2016 Best Paper Award Winner http://www.ejournals.eu/ijcm/menu/555/

• Kanafa-Chmielewska, D., Piróg-Nabokowa, I., Bartosz, N. (2016). Postawy w budowaniu programów poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach górniczych – implikacje praktyczne. Organizacja i Kierowanie, 3(173), 157-172.

• Kanafa-Chmielewska, D., Bartosz, N., Piróg-Nabokowa, I. (2016). Wybrane aspekty stylu życia a utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Sukces w Zarządzaniu kadrami. Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 430, 154-164.

• Kanafa-Chmielewska, D. (2015). Wybrane ujęcia zaangażowania społecznego o charakterze politycznym, Psychologia Społeczna, (10)1, 55-67.

• Kanafa-Chmielewska, D. (2014). Psychometric Properties of the Sociopolitical Control Scale: A Preliminary Study on a Polish Sample, Polish Journal of Applied Psychology, 12(2), 27–40.

• Kanafa-Chmielewska, D. (2013). Zachowania obywatelskie w organizacji. Istota, znaczenie i pomiar zjawiska, W: M. Straś-Romanowska (red.), Drogi rozwoju psychologii wrocławskiej (163-174). Wrocław: Wyd. UWr.

• Witkowski, S. A, Kanafa-Chmielewska, D. (2013). W trosce o podnoszenie efektywności menedżerów i organizacji - badania wrocławskich psychologów zarządzania, W: M. Straś-Romanowska (red.), Drogi rozwoju psychologii wrocławskiej (127-162). Wrocław: Wyd. UWr.

• Kanafa-Chmielewska, D. (2012). Umacnianie (Empowerment) - pojęcie i istota. Współczesne Zarządzanie, 1,130-140.

• Kanafa-Chmielewska, D. (2012). Empowerment w ujęciu procesualnym. Czasopismo Psychologiczne, 18(2), 211-219.

• Kanafa-Chmielewska, D. (2010). Zmiana negatywnego kapitału społecznego w pozytywny jako cel psychologii społeczności (community psychology). W: M. Klimowicz, W. Bokajło (red.), Kapitał społeczny - interpretacje, impresje, operacjonalizacja (237-249). Warszawa: Wyd. Ce De Wu.

• Witkowski, S. A, Kanafa-Chmielewska, D. (2010). Zastosowania psychologii społeczności w zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy. W: T. Listwan, S. A. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy (827-842). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.

• Kanafa-Chmielewska, D. i Witkowski, S. A. (2009). Psychological conditioning of political involvement. Research report. Management, (13)1, 153-163.

• Kanafa-Chmielewska, D. (2008). Psychologia społeczności – prezentacja nurtu, Nowiny Psychologiczne, 2, 63-68.

• Kanafa-Chmielewska, D. (2008). Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu organizacją non-profit. W: T. Listwan i S. A. Witkowski (Red.), Sukces w zarządzaniu kadrami (536-547). Warszawa: Difin.

• Kanafa-Chmielewska, D. (2008). Stres zawodowy – ujęcie transakcyjne. W: L. Golińska i B. Dudek (Red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (13-20). Łódź: Wyd. UŁ.

• Kanafa-Chmielewska, D., Eichler-Fałowska, M. i Gąszczak, A. (2008). Organizacja z perspektywy psychologii analitycznej C.G. Junga. Zastosowanie archetypów w procesie rekrutacji personelu do korporacji transnarodowych. W: K. Węgłowska-Rzepa (Red.), Wokół psychologii analitycznej C.G. Junga (165-175), Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

• Kanafa-Chmielewska, D. (2007). Efektywność reklamy. Gospodarka, Rynek, Edukacja, 12, 36-39.

• Kanafa-Chmielewska, D. (2007). 'Philip Zimbardo The Lucifer effect: Understanding how good people turn evil' [recenzja]. Nowiny Psychologiczne, 3, 103-107.

• Kanafa-Chmielewska, D. (2007). Skuteczne radzenie sobie ze stresem. Studia i Kariera. Podnoszenie kompetencji interpersonalnych i zawodowych przepustką na rynek pracy (11-12), Wrocław: Wyd. UWr.

• Witkowski, S. A. i Kanafa-Chmielewska, D. (2006). Psychological conditioning of political leaders` involvement. Management, 10(1), 101-108.

• Kanafa-Chmielewska, D. (2006). Zachowania wyborcze kobiet. Kobiety - kandydatki i kobiety – wyborcy. W: J. Klebaniuk (Red.), Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych (115-124), Wrocław: Atut.

• Kanafa-Chmielewska, D. (2006). Utrudnienia w komunikowaniu się w korporacjach transnarodowych. W: T. Listwan i S. A. Witkowski (Red.), Sukces w zarządzaniu kadrami (356-363), Wrocław: Wyd. AE.

• Kanafa-Chmielewska, D. (2006). Zarządzanie własną karierą. Rozwój zawodowy i planowanie kariery. Gospodarka, Rynek, Edukacja, 11, 61-63.

• Witkowski, S. A. i Kanafa-Chmielewska, D. (2005). Personnel Management – derecruitment. Authoritarianism and autohandicap of the unemployed in the short and the long term. Management, 4(1), 49-57.


Seminarium magisterskie

W ramach seminarium magisterskiego 2024/2026 proponowana przeze mnie TEMATYKA dotyczy:

- zawiści w pracy

- zachowań organizacyjnych: obywatelskich i kontrproduktywnych

- zaufania

- satysfakcji z pracy oraz postaw w środowisku zawodowym

- osobowościowych i sytuacyjnych wyznaczników zachowań organizacyjnych oraz postaw, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad ciemną i jasną stroną natury ludzkiej

- znaczenia pieniędzy w kontekście zachowań organizacyjnych