dr hab. prof. UWr. Ryszard Poprawa

Portret użytkownika r.poprawa
ryszard.poprawa@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 121

Pokój: 15
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Kierownik - Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Tematy prowadzonych zajęć dydaktycznych:
* Seminarium doktoranckie

* Seminarium magisterskie

* Potencjały zdrowia i szczęścia (wykład ogólnouniwersytecki)
* Psychologia radzenia sobie ze stresem (wykład autorski na psychologii)


Informacje biograficzne

PRACA ZAWODOWA i UKOŃCZONE SZKOLENIA:
od 1978 do 1982 studia magisterskie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu
Wrocławskiego
od 1982 do 1984 mł. asystent - Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej we Wrocławiu
od 1983 do 1984 prowadzenie 'Punktu Poradnictwa Psychologicznego' dla
podchorążych i kadetów WSOWInż we Wrocławiu
od 11.1984 do 02.1992r. asystent - Uniwersytet Wrocławski Instytut
Psychologii
od 01.1987 do 12.1990r. psycholog w Zespole Opieki Zdrowotnej
Wrocław-Fabryczna
1989r. - ukończenie Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii
Zdrowia w Warszawie
od 1990 do 1992r. ukończenie cyklu warsztatów 'Praca nad zmianą zachowań
(trening asertywności)' i staż pod kier. Marii Król-Fijewskiej w Instytucie
Psychologii Zdrowia w Warszawie
1992r. obrona pracy doktorskiej pt. 'Radzenie sobie z problemami życiowymi a
używanie i nadużywanie alkoholu przez młodzież w okresie późnego dorastania' pod
kier. prof.dr hab. Mariana Kulczyckiego.
od 1993r. adiunkt - Uniwersytet Wrocławski Instytut Psychologii
od 1992r. współpraca i prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach studiów
podyplomowych 'Szkoła Kontaktów Interpersonalnych' w Instytucie Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiego
od 1993r. prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach studiów podyplomowych
'Psychologia Zarządzania' w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
od 1993 do 2002r. prowadzenie treningów asertywności, kompetencji
społecznych oraz warsztatów radzenia sobie ze stresem dla wielu firm i
instytucji, m.in. Pełnomocnika Wojewody Wrocławskiego d/s Uzależnień, PMC we
Wrocławiu, MCKK w Lubinie i wielu innych
maj 1996r. staż w Psychologicky Ustav filozoficke fakulty Masarykovy
Univerzity, Brno
od 1998 do 2002r. realizacja autorskiego programu
terapeutyczno-profilaktycznego 'Trening asertywnego radzenia sobie z problemami
wynikającymi z uzależnienia i współuzależnienia' dla Wydziału Zdrowia Urzędu
Miejskiego we Wrocławiu
2000 - 2003 współpraca z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Opolskiego i
prowadzenie wykładów i warsztatów oraz prac dyplomowych w ramach studiów
podyplomowych „Psychologiczne wspieranie kompetencji wychowawcy”
od 10.2002r. do 09.2011 wykładowca w Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego
w Lubinie

od 2011r. prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach studiów podyplomowych
"Biblioterapia" w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

05.12.2016 r. uzyskanie stopnia doktora habilitowanego decyzją Rady Instytutu Uniwersytetu A.Mickiewicza w Poznaniu

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA:

Nagrody za pracę naukową:
1993 Indywidualna nagroda Rektora U.Wr. - za wyróżnijącą pracę doktorską.
1993 nagroda III stopnia przyznana w I Ogólnopolskim Konkursie na pracę
Naukową z Zakresu Psychoprofilaktyki Fundacji „Masz Szansę” w Lublinie.

2016 zespołowa nagroda Rektora UWr za prace naukową (habilitacja)

Nagrody Rektora UWr za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w roku: 1988, 1990,
1993 i 2008.

Wykłady

Czy korzystanie z internetu może uzależniać? (video: Z. Garncarek)

 


Badania naukowe

OBSZARY BADAŃ:

I. Psychologiczne uwarunkowania zaangażowania w używanie alkoholu (picia ryzykownego, szkodliwego i uzależniania).

II. Psychologiczne uwarunkowania problemowego, nałogowego wykorzystywania Internetu.

III. Podmiotowe zasoby radzenia sobie ze stresem, szczęścia i zdrowia człowieka.

IV. Psychospołeczne uwarunkowania i korzyści z zachowania umiaru w piciu alkoholu i abstynecji

AKTUALNE PROJEKTY BADAWCZE:

1.      Znaczenie umiaru w piciu alkoholu dla zdrowia, szczęścia i dobrego przystosowania jednostki. Analiza psychologiczna (badania statutowe IPs UWr)

2. Impulsywność jako predyktor eksternalizowanych problemów i zaburzeń oraz powodzenia terapii i resocjalizacji ​(zgłoszony projekt badań statutowych IPs UWr na lata 2017-2019)

3. Samoakceptacja a oczekiwania efektów i nasilenie symptomów problemowego używania internetu. Badania nad kompensacyjnym modelem problemowego używania internetu (zgłoszony projekt badań statutowych IPs UWr na 2017-2018)

POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE:

Autoreferat, recenzje dobrobku i uchwałę o nadaniu stopnia można znaleźć na stronie Instytutu Psychologii UAM: http://psychologia.amu.edu.pl/4365-2/awanse-naukowe/ lub CK: http://www.ck.gov.pl/promotion/id/6553/type/l.html

WYBRANE NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA:

Poprawa, R. (2015). „Skazani” na problemy. W poszukiwaniu osobowościowych uwarunkowań angażowania się mężczyzn w picie alkoholu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (ss.360) doi: 10.7366/9788373837898 http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2522​

Poprawa, R. (2016). Polska adaptacja UPPS-P Skali Impulsywnego Zachowania oraz jej znaczenie w predykcji wybranych eksternalizowanych problemów i zaburzeń. Przegląd Psychologiczny, 59(1), 95-116.

Poprawa, R. (2015). A subjective assessment of the short-term effects of alcohol consumption. Preliminary studies on the Polish language adaptation of ‘‘The Biphasic Alcohol Effects Scale’’ Alcoholism and Drug Addiction, 28(1), 1-21, doi:10.1016/j.alkona.2015.03.003

Poprawa, R. (2014). Znaczenie impulsywności dla stopnia zaangażowania młodych mężczyzn w picie alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 27(1), 31-54, doi:10.1016/S0867-4361(14)70003-3.

Poprawa, R. (2013). Pić czy nie pić na drodze do szczęścia? W: M.M.Straś-Romanowska (red.), Drogi rozwoju psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim. Tom jubileuszowy z okazji 45-lecia studiów psychologicznych w Uniwersytecie Wrocławskim. Prace Psychologiczne 57 (s.293–310). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. https://docplayer.pl/18020326-Drogi-rozwoju-psychologii-wroc3awskiej.html

Poprawa, R.(2013). Znaczenie cech temperamentu dla zaangażowania młodzieży w używanie alkoholu. Psychologia Rozwojowa, 18(3), 51-73, http://www.ejournals.eu/sj/index.php/PR/article/view/3950/3895.

Poprawa, R. (2013). Pomiar stopnia zaangażowania w używanie alkoholu. Badania właściwości psychometrycznych Skali Używania Alkoholu. W:  J.Chodkiewicz, K.Gąsior (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii alkoholizmu (s.13–41). Warszawa: Difin. https://www.academia.edu/5383730/Poprawa_R._Skala_U%C5%BCywania_Alkoholu

Poprawa, R.(2012). Problematyczne używanie internetu – symptomy i metoda diagnozy. Badania wśród dorastającej młodzieży. Psychologia Jakości Życia, 11(1), 57-82. https://www.researchgate.net/profile/Ryszard-Poprawa/publication/255686453_The_Problematic_Internet_Use_-_Symptoms_and_diagnostic_method_The_study_with_teenagers_sample/links/00b495202aafb3c22a000000/The-Problematic-Internet-Use-Symptoms-and-diagnostic-method-The-study-with-teenagers-sample.pdf 

Poprawa, R. (2012). Oksfordzki Kwestionariusz Szczęścia. Polska adaptacja The Oxford Happiness Questionnaire. Psychologia Jakości Życia, 11(1), 37-56. https://www.researchgate.net/publication/349554076_OKSFORDZKI_KWESTIONARIUSZ_SZCZESCIA_POLSKA_ADAPTACJA_THE_OXFORD_HAPPINESS_QUESTIONNAIRE 

Poprawa, R. (2011). Problematyczne używanie Internetu – nowe wyzwanie dla psychologii zdrowia. W: M.Górnik-Durose, J.Mateusiak (red.), Psychologia zdrowia - konteksty i pogranicza (s.215–243). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, https://www.researchgate.net/profile/Ryszard_Poprawa/publications .

Poprawa, R. (2011). Test problematycznego używania Internetu. Adaptacja i ocena psychometryczna Internet Addiction Test K.Young. Przegląd Psychologiczny, 54(2), 193-216 http://www.kul.pl/files/714/nowy_folder/2.54.2011_art.5.pdf.

Poprawa, R. (2011). Style radzenia sobie a ryzyko problemów alkoholowych wśród dorastającej młodzieży. Przegląd Psychologiczny, 54(1), 65-84 http://www.kul.pl/files/714/nowy_folder/1.54.2011_art.4.pdf.

Poprawa, R. (2010). Alkoholizm jako choroba, w pół wieku po Jellinku. W: K.Gąsior, J.Chodkiewicz (red.), Leczenie alkoholików i członków ich rodzin. Perspektywa badawcza i praktyczna (s.142-159). Kielce: JEDNOŚĆ. Dostęp: https://www.researchgate.net/publication/316215913_Alkoholizm_jako_choroba_w_pol_wieku_po_Jellinku

Poprawa, R. (2010). Zasoby szczęścia a motywacja picia i ryzyko problemów alkoholowych wśród studentów. Alkoholizm i Narkomania, 23(1), 27-49, http://ain.ipin.edu.pl/aktualne/2010/1/t23n1_2.pdf.

Poprawa, R. (2009). Proaktywność jako zasób trzeźwego życia. Polskie Forum Psychologiczne, 2009, 14(1), 46-62,http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/999

Poprawa, R. (2009). Oczekiwania efektów korzystania z Internetu a problematyczne jego używanie. Psychologia Jakości Życia, 8(1), 21-44, https://www.researchgate.net/profile/Ryszard_Poprawa/publications.

Poprawa, R. (2008). Samoocena jako miara podmiotowych zasobów radzenia sobie i szczęścia człowieka. W: I.Heszen, J.Życińska (red.), Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji (s. 103–121). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica. Dostęp: https://www.researchgate.net/publication/312071415_Samoocena_jako_miara_podmiotowych_zasobow_radzenia_sobie_i_szczescia_czlowieka

Poprawa, R. (2006). Postawa nauczycieli wobec asertywnych zachowań uczniów w sytuacji wyrażania krytyki. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Socjologia Wychowania,16, 149-165.

Poprawa, R. (2004). Zachowania asertywne – czy to sposób na stres? W: J.Szopa, M.Harciarek (red.), Stres i jego modelowanie (ss.31–49). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Makowska, H., Poprawa, R. (2001). Radzenie sobie ze stresem w procesie budowania zdrowia. W: G.Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia (s.71–102). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (wyd. drugie).

Poprawa, R. (2001). Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem. W: G.Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia (s.103–141). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (wyd. drugie zmienione i poprawione).

Poprawa R. (2000). Psychospołeczne uwarunkowania używania i nadużywania alkoholu przez dorastających. W: R.Poprawa (red.), Psychologiczna analiza wybranych problemów funkcjonowania społecznego młodzieży (s.89-115). Prace Psychologiczne, t.51. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poprawa, R. (1998). Jak rozumieć asertywność? Zarys behawioralno – kognitywno - fenomenologicznej koncepcji asertywności. Przegląd Psychologiczny, 41, 3/4, 217-238.

LICZNIK MOICH RECENZJI:

Psychologia-Etologia-Genetyka, 2006, 2014 (2 recenzje)

Polish Journal of Applied Psychology, 2006, 2014 (2 recenzje)

Psychologia Jakości Życia, 2009 (1 recenzja)

Psychologia Rozwojowa, 2012 (1 recenzja)

Alkoholizm i Narkomania (Alcoholism and Drug Addiction), 2013, 2014 (2 recenzje)

Polskie Forum Psychologiczne, 2015 (1 recenzja)

Postępy Psychiatrii i Neurologii (Advances in Psychiatry and Neurology), 2015, 2016 (2 recenzje)

Psychiatry Research, 2017 (1 recenzja)

Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2017 (2 recenzja)

Studia Psychologiczne, 2017 (1 recenzja)

"Jakość życia w refleksji psychologicznej" (2017) pod red. Bogny Bartosz, Elżbiety Dryll, Jarosława Klebaniuka (2 recenzje)


Seminarium magisterskie

Wiodące obszary badań do prac magisterskich:

 

 Uzależnienie od substancji psychoaktywnych (głównie alkoholu) - uwarunkowania, mechanizmy, terapia i skutki. Znaczenie zmiennych osobowościowych w ryzyku uzależnień.

Osobowościowe predyktory eksternalizacji problemów i zaburzeń oraz ich znaczenie dla powodzenia terapii i resocjalizacji.

​Czynniki i mechanizmy ochronne przed ryzykiem zachowań nałogowych (co sprzyja cnocie trzeźwości i umiejętności zachowania umiaru)

Funkcjonowanie psychiczne, zdrowotne i społeczne osób z najbliższego otoczenia społecznego uzależnionych.

Zachowania nałogowe lub uzależnienia czynnościowe (addictive behaviours): problemowe używanie internetu (uzależnienie od Internetu), zakupoholizm (kompulsywne kupowanie), jedzenioholizm (kompulsywne obżeranie się), hazard i in. - diagnoza, etiologia, psychologiczne mechanizmy, terapia.

Psychospołeczne uwarunkowania oraz korzyści z zachowania umiaru w piciu alkoholu i/lub całkowitej abstynencji

Stres (problemy życiowe, sytuacje trudne, choroba) i radzenie sobie z nim - uwarunkowania, przebieg, skutki.

Zasoby radzenia sobie, odporności (resilience), potencjały zdrowia i szczęścia człowieka – ich psychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje.

Asertywność – uwarunkowania i funkcje.

Badania nad polską adaptacja i walidacją narzędzi psychometrycznych.

Znaczenie zaspokojenia i frustracji podstawowych potrzeb psychologicznych dla zdrowia i szczęścia oraz zaburzeń i problemów.

 

 Zapisy na seminarium mgr 

List motywacyjny wysłany mailowo na mój adres: ryszard.poprawa@uwr.edu.pl 

Limit miejsc: 8 osób

Serdecznie zapraszam studentów zainteresowanych powyżej zakreślonymi obszarami badań.


Wymagania dla magistrantów

i plan pracy na seminarium magisterskim

Seminaria odbywają się regularnie, co tydzień, wg planu. W pierwszym semestrze są spotkania grupowe, w drugim indywidualne. Na konsultacje indywidualne obowiązują zapisy w Internecie.

- Semestr VII:                                                                                              

1)  Zapoznanie się planem przebiegu seminarium i z formalnymi wymaganiami pracy mgr;         

2)  Poszukiwanie problemu badawczego (analiza tematów promotorskich, obserwacja otaczającej rzeczywistości w poszukiwaniu problemów badawczych, studiowanie literatury pod kątem sformułowania problemów badawczych);                                              

3)  Sformułowanie problemu i pytań badawczych oraz tematu pracy; studia literatury pod kątem tematu pracy i sformułowania hipotez oraz/lub planu badań;                                 

4) Ustna prezentacja tematu i problemów oraz ich uzasadnienie (wykazanie się wiedzą teoretyczną z podjętego obszaru badawczego, wstępne zarysowanie hipotez i planu badań) oraz udział w dyskusji dotyczącej tematu i problemów badawczych - na zaliczenie.                                                                                                    

- Semestr VIII:                                                                                                        

1) Praca nad częścią teoretyczną (dalsze studia literatury), konsultacje problemów teoretycznych i metodologicznych oraz ustna prezentacja i dyskusja efektów studiów na seminarium;                       

2) Dookreślenie hipotez i metodologii badań (szczegółowy plan badań, ostateczny dobór metod i/lub ich opracowanie);                                                                                  

3) Przeprowadzenie badań pilotażowych lub w przypadku narzędzi nowych, oryginalnych lub adaptowanych – przeprowadzenie badań rzetelności i analiza wyników;                              

4) Opracowanie konspektu pracy mgr (w wersji elektronicznej) na zaliczenie. Konspekt opracowany zgodny ze strukturą i standardami pisania pracy mgr.(patrz: Styrkowiec, 2018) zawierający: 1) stronę tytułową, 2) spis treści (kompletny), 3) wprowadzenie (zawiera krótkie uzasadnienie pojęcia tematu), 3) przegląd literatury (zarys lub co najmniej plan podrozdziałów), 4) określenie celu badań i sformułowanie pytań problemowych, 5) hipotezy (oczekiwane rezultaty i zarys teoretyczny relacji między badanymi zmiennymi), 6) metodologia badań (określenie modelu metodologicznego, planowana organizacja badań i ich przebieg oraz planowane metody pomiaru zmiennych) 7) bibliografia (prac przestudiowanych i planowanych do przestudiowania).                               

Termin przesłania konspektu co najmniej 2 tygodnie przed ostatnim seminarium w semestrze.

                                                                                             

- Semestr IX:                                                                                               

1) Przeprowadzenie badań właściwych oraz opracowanie ich wyników, przeprowadzenie analiz statystycznych (opis i wnioskowanie). W przypadku narzędzi nowych, oryginalnych lub adaptowanych – przeprowadzenie badań walidacyjnych  (analiza trafności). Ustna prezentacja i dyskusja wyników na seminarium.                                                                    

2) Ostateczna weryfikacja i zatwierdzenie tematu pracy mgr;

3) Przedstawienie w wersji elektronicznej na zaliczenie zarysu pracy mgr, zgodny ze strukturą i standardami pisania pracy mgr. (patrz: Francuz, Mackiewicz, 2005; Styrkowiec, 2018) zawierającego: 1) stronę tytułową, 2) wprowadzenie (wstęp), 3) przegląd literatury (pełny, z podziałem na podrozdziały), 4) cel badań, pytania problemowe i hipotezy (jasne sformułowanie celu, pytań problemowych i hipotez, czyli oczekiwanych rezultatów oraz prezentacja modelu teoretycznego relacji między badanymi zmiennymi), 6) metodologię badań (określenie modelu metodologicznego, omówienie organizacji i przebiegu badań, metod pomiaru zmiennych, metod analizy statystycznej) 7) wyniki badań (rezultaty) (wstępny zarys, plan prezentacji wyników), 8) bibliografię (spis literatury); 9) aneks (planowany) (patrz poniżej: Schemat pracy mgr).             

Termin przesłania pierwszej wersji pracy mgr co najmniej 1 tydzień przed ostatnim seminarium w semestrze.                                                                                                         

                                                                                             

- Semestr X:                                                                                                 

1) Zakończenie analiz (statystycznych) i opisywania ostatecznych wyników;                  

2) Redagowanie finalnej wersji pracy mgr i jej przedstawienie w formie elektronicznej do sprawdzenia przez promotora, co najmniej na 4 tygodnie przed planowaną obroną; Nanoszenie poprawek zgodnie z uwagami promotora;                                                    

3) Zaliczenie 10 sem. seminarium na ocenę pozytywną następuje wówczas, gdy otrzymam i ocenię pełną, kompletną elektroniczną wersje pracy (zgodną z poniższym schematem)! Praca może wymagać jeszcze poprawek i uzupełnień po ocenie promotora.                                                           

Schemat pracy mgr:

- Strona tytułowa                                                                                                   

- Spis treści                                                                                                 

- Streszczenie                                                                                              

- Wprowadzenie (Wstęp), w którym musi znaleźć się krótkie uzasadnienie pojęcia tematu (- nie numerujemy)                                                                                              

I. Przegląd literatury (z podziałem na podrozdziały w zależności od poruszanych zagadnień: 1, 1.1., 1,2., 2, 2.1., 2.2., 3…itp,                                                                                                 

II. Problematyka badań własnych (określenie i sformułowanie: a) celu badań, b) pytań problemowych (niekonieczne, kiedy są hipotezy), c) hipotez (oczekiwanych rezultatów), d) model teoretyczny (własna koncepcja) (zawiera opis zakładanych relacji miedzy zmiennymi);                   

III. Metodologia badań: a) ogólne założenia metodologiczne – przyjęta metodologia badań (np. korelacyjno-regresywna, analiz ścieżek, quasi eksperymentalna – różnic międzygrupowych, eksperymentalna, analiz przypadków – jakościowa), b) metody (narzędzia) badań, c) osoby badane, d) organizacja i przebieg badań, e) sposób analizy i prezentacji wyników badań (wskazanie wykorzystanych statystycznych metod analizy i wnioskowania);                                                        

IV. Wyniki (Rezultaty) badań (Opis tekstowy rezultatów, prezentowanych w tabelach i na wykresach, z podziałem na podrozdziały w zależności od prezentowanego zagadnienia. Zaczynamy od ogólnego opisu statystycznego zmiennych a kończymy na opisie wyników analiz weryfikujących hipotezy) Opis rezultatów nie jest ich interpretacją, na to jest miejsce w Dyskusji.

V. Dyskusja (Interpretacja) wyników badań (w kontekście teorii - hipotez i wyników innych badań);                                                                                                         

- Podsumowanie i wnioski końcowe (krytyczna analiza przeprowadzonych badań i osiągniętych rezultatów, wskazania do dalszych badań, wnioski dla teorii i praktyki, zastosowania wyników badań),                                                                                         

- Bibliografia (Literatura cytowana) (wg wymagań APA, patrz: Francuz, Mackiewicz, 2005; Styrkowiec, 2018) (znajdują się w niej kompletne zapisy bibliograficzne artykułów, rozdziałów czy książek, na które powoływano się w pracy);

- Aneks (Załączniki) (niekonieczny, ale mogą i powinny w nim znaleźć np. użyte nowe, oryginalne lub adaptowane narzędzia; większe tabele, mało istotnych wyników; instrukcje do badań; itp.)    

 

Zalecana literatura z obszaru metodologii i zagadnień formalnych związanych z przygotowaniem pracy mgr:                                                                                                 

Bedyńska, S.,  Cypriańska, A. (red.) (2013a). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno spółka z o.o., Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.                                                                   

Bedyńska, S.,  Cypriańska, A. (red.) (2013b). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno spółka z o.o., Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.                                                                                             

Bedyńska, S.,  Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczne przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno spółka z o.o., Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.                                                       

Brzeziński, J. (red.) (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.                                                                                                      

Francuz P. Mackiewicz R. (2005). Liczby nie wiedzą , skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.                                           

Hornowska, E. (2009). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.                                                                                                         

Stanisz, A. (2007a). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe. Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o.                                

Stanisz, A. (2007b). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o.              

Stanisz, A. (2007b). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o.                 

Styrkowiec, P. (2018).  Standardy techniczne i wytyczne formalne pisania pracy magisterskiej dla studentów Instytutu Psychologii UWr. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (maszynopis niepublikowany). Dostepne on-line: http://www.old.psychologia.uni.wroc.pl/sites/default/files/Standardy-pisania-prac-magisterskich-w-Instytucie-Psychologii-UWr-2018%20%281%29.pdf                                                                                                                                                                                                               

Przed obroną:                                                                       

1) Ustalenie terminu egzaminu i składu komisji ok. 40 dni przed planowaną obroną, najwcześniej w połowie maja. Planowanie to odbywa się, jeśli istnieją realne rokowania zakończenia pracy w tych terminach.             

2) Przedstawienie promotorowi elektronicznej, pełnej wersji, gotowej pracy do wstępnej oceny (ok. 4 tygodni przed planowanym terminem obrony). Jeśli ocena będzie pozytywna to otrzymujecie zaliczenie z seminarium (warunek konieczny dopuszczenia do obrony).

3) Rejestracja przez magistrantkę/-ta pracy w APD wraz z wymaganymi dokumentami. Analiza pracy przez system antyplagiatowy wykonana przez promotora (co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony).     

3) Złożenie przez magistrantkę/-ta wydrukowanej pracy, zgodzie z formalnymi wymaganiami, w Dziekanacie (oraz na życzenie przekazanie jednego egzemplarza recenzentowi) (co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony).                                                                    

4) Egzamin magisterski (obejmuje dwa pytania z puli pytań egzaminacyjnych dostępnych na stronie internetowej Instytutu oraz zazwyczaj jednego (czasami dwóch) pytania zadawanego przez recenzenta/-tkę). Egzaminy magisterskie zazwyczaj odbywają się od połowy czerwca do połowy lipca.                 


 

Napisane i obronione pod moim kierunkiem prace magisterskie:

 1.  Bąk Emilia (2004). Rola temperamentu oraz samokontroli w ryzyku uzależniania się od alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2.  Goleń Agnieszka (2004). Rola zasobów osobistych i środowiska pracy w występowaniu zjawiska wypalenia zawodowego. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3.  Klatka Edyta (2004). Rola samoświadomości i samooceny w ryzyku uzależniania się od alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 4.  Ławniczak Anna (2004). Proaktywne radzenie sobie ze stresem a ryzyko uzależniania się od alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 5.  Maj Monika (2004). Styl radzenia sobie ze stresem a płeć psychologiczna. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6.  Napieralska Ewa (2004). Problemy życiowe osób będących w procesie terapii uzależnienia od alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 7.  Pankiewicz Anna (2004). Poczucie koherencji, stres a ryzyko uzależniania się od alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 8.  Podlaska Anna (2004). Podmiotowe zasoby radzenia sobie ze stresem. Próba konstrukcji narzędzia pomiaru. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 9. Gajewska Krzysztofa (2006). Analiza wybranych psychospołecznych czynników ryzyka uzależniania się od alkoholu wśród dorastającej młodzieży. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 10. Grzegorczyk Marta (2006) Rola motywacji do studiów psychologicznych w doświadczaniu stresu egzaminacyjnego i radzeniu sobie z nim. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 11. Lisowska Katarzyna (2006). W poszukiwaniu psychologicznych podstaw szczęścia. Badania nad adaptacją Oksfordzkiego Kwestionariusza Szczęścia. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 12. Mikoszek Agnieszka (2006). Rola poczucia koherencji i optymizmu w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 13. Olszewska Magdalena (2006). Analiza roli samooceny w radzeniu sobie ze stresem i zdrowiu człowieka. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 14. Kusztan Agata (2006). Analiza oczekiwań wobec Internetu i ich związku z jego problematycznym wykorzystywaniem. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 15. Radomska Katarzyna (2006). Proaktywność jako zasób radzenia sobie ze stresem. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 16. Rutowicz Estera (2006). Analiza wybranych osobowościowych uwarunkowań asertywnego zachowania się. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 17. Ślipek Magdalena (2006). Jak mierzyć asertywność? Próba konstrukcji narzędzia do pomiaru asertywnego sposobu zachowania się. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 18. Wojciechowska Karolina (2006). Analiza różnic międzypłciowych w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 19. Gawłowicz Joanna (2007). Analiza roli rodziny w ryzyku problemów alkoholowych dorastającej młodzieży. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 20. Łukasiewicz Iwona (2007). Rola zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 21. Raczyńska-Gutkowska Kamila (2007). Zasoby radzenia sobie ze stresem alkoholików w przedchronicznych fazach choroby. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 22. Wójcik Magdalena (2009). Szczęście a motywacja picia alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 23. Kuźniarz Elwira (2010). Moderujące funkcje temperamentu i samooceny podmiotowych zasobów w doświadczaniu stresu egzaminacyjnego i radzeniu sobie z nim. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 24. Buduś Małgorzata (2010). Rola samokontroli w ryzyku używania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród dorastającej młodzieży. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 25. Jaśkiewicz Joanna (2010). Oczekiwane efekty używania alkoholu a motywacja picia dorastającej młodzieży. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 26. Łakoma Justyna (2010). Osobowościowa twardość a doświadczanie stresu studenckiego i radzenie sobie z nim. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 27. Święch Weronika (2010). Rola oceny własnej skuteczności w doświadczaniu stresu egzaminacyjnego i radzeniu sobie z nim. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 28. Sochal Krzysztof (2010). Wsparcie społeczne a zaangażowanie w korzystanie Internetu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 29. Nowicki Przemysław (2010). Problematyczne angażowanie się w używanie Internetu w kontekście samooceny zasobów radzenia sobie. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 30. Szopa Katarzyna (2010). Stopień zaangażowania dorastających w używanie alkoholu a spostrzegane przez nich picie ich rodziców i rówieśników.Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 31. Gniłka Aleksandra (2010). Badanie znaczenia biblioterapii w procesie rehabilitacji narkomanów osadzonych w zakładzie karnym. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 32. Mielnik Kacper (2010). Intensywny trening fizyczny – między zdrowiem a nałogiem. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 33. Cholewiński Błażej (2010). Psychologiczna analiza radzenia sobie z ekstremalnym stresem u żołnierzy, uczestników wojskowych misji pokojowych. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 34. Szymańska Agata (2015). Impulsywność a uzależnienie od środków psychoaktywnych. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 35. Grzybowicz Natalia (2015). Korzyści z umiaru w piciu w kontekście odczuwanego stresu i stylu radzenia sobie. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 36. Pawelak Magdalena (2015). Bogactwo psychiczne a oczekiwania efektów korzystania z internetu i jego problemowe używanie. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 37. Żurawska Agnieszka (2015). Impulsywność jako cecha różnicująca typy leczących się alkoholików. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 38. Spustek Kamila (2015). Samokontola jako zasób efektywnego radzenia sobie ze stresem. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 39. Ziobro Rafał  (2015). Zasoby szczęścia a ryzyko uzależnienia od internetu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 40. Morta Angelika (2015). Impulsywność jako predyktor efektywności terapii uzależnienia od alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 41. Wettler Olga (2015). W poszukiwaniu korzyści z picia alkoholu. Analiza wybranych wskaźników bogactwa psychicznego. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 42. Trojnar Marta (2015). Oczekiwania efektów picia alkoholu. Badania nad polską wersją kwestionariuszowego narzędzia pomiaru. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 43. Breguła Sylwia (2015). Analiza wybranych cech osobowości u osób o różnym stopniu zaangażowania w używanie alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 44. Szczygieł Joanna (2015). Samokontrola a ryzyko stresu potraumatycznego u pracowników służb emergencyjnych. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 45. Banaszek Krystian (2018). Samoocena a umiejetność asertywnego zachowania się. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 46. Wojtyło Dominika (2018). Samoakceptacja a ryzyko problemowego używania Internetu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 47. Kmiecik Karina (2018). Osobowość a styl radzenia sobie ze stresem. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 48. Kopras Małgorzata (2018). Osobowościowe uwarunkowania subiektywnej relacji na alkohol. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 49. Kozak Agnieszka (2018). Impulsywność, dysregulacja emocjonalna a eksternalizacja oraz interenalizacja problemów i zaburzeń. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 50. Lenart, K. (2018). Badania nad polską skróconą wersją Skali Impulsywnego Zachowania UPPS-P. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).
 51. Chodyńska, K. (2019). Samoakceptacja i satysfakcja z życia dorosłych dzieci alkoholików. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 52. Dworzańska, J. (2020). Zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych a zaangażowanie w używanie alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 53. Kazuła, A. (2020). Osobowościowe determinanty odczuwanego stresu i radzenia sobie z nim wśród młodzieży akademickiej. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 54. Loreth, A. (2020). Temperamentalne uwarunkowania angażowania się studentów w palenie tytoniu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 55. Pawlak, K. (2020). Neurotyczność a motywy i wzorzec zaangażowania młodych kobiet w picie alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 56. Stępniak, A. (2020). Wybrane środowiskowe i organizacyjne uwarunkowania stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 57. Trofimova K. (2020). Granie w gry internetowe, jako aktywność stwarzająca szczególne ryzyko nałogowego używania internetu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 58. Perdek A. (2021). Impulsywność a styl radzenia sobie ze stresem. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 59. Józefiak M. (2021). Osobowościowe determinanty używania substancji psychoaktywnych.Badania w Pięcioczynnikowym Modelu Osobowości. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 60. Barański Maciej (2021). Zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych a stres i radzenie sobie. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 61. Jarząbek Tomasz (2021). Zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych, a zadowolenie z życia seksualnego. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 62. Kolasińska Zuzanna (2021). Temperamentalne uwarunkowania motywacji aktywności fizycznej. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 63. Nowakowski Łukasz (2021). Analiza psychologiczna stresu doświadczanego w pracy pilotów statków powietrznychWrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).
 64. Macyszyn Paulina (2021). Zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych a problemowe angażowanie się w aktywności internetowe. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).
 65. Niewiński Mariusz (2021). Badania nad polską adaptacją Internet Disorder Scale Pontes’a i Griffiths’a. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).
 66. Obała Paulina (2021). Analiza wybranych psychologicznych determinant dobrostanu psychicznego i satysfakcji z życia.  Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).
 67. Russak Laura (2021). Zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb a wzorce aktywności w internecie. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 68. Sobczak Klaudia (2021). Zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych a ryzyko nawrotu w uzależnieniu od alkoholu. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 69. Calińska Katarzyna (2022). Stres i wypalenie zawodowe kuratorów sądowych w kontekście wybranych uwarunkowań psychospołecznych i organizacyjnych. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 70. Michaliszyn Agnieszka (2022). Zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych a korzystanie z mediów społecznościowych i ryzyko problemowego ich używania. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 71. Czemna Wiktoria (2022). Zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych a zaangażowanie w uprawianie hazardu. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 72. Wlezień Gabriela (2022). Walidacja polskiej skróconej wersji Yale Food Addiction Scale 2.0. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 73. Werocy Izabela (2022). Zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych offline i online u osób zaangażowanych w interaktywne gry internetowe. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 74. Dudek Karolina (2022). Odczuwany stres i spostrzegane wsparcie społeczne a dobrostan psychologiczny u młodych dorosłych. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 75. Kurzeja Marta (2022). Analiza porównawcza poczucia szczęścia katolików i zielonoświątkowców w kontekście wybranych wymiarów religijności.  Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 76. Święcicka Zuzanna (2022). Dobrostan psychologiczny DDA w kontekście zaspokojenia i frustracji podstawowych potrzeb psychologicznych. Analiza porównawcza DDA i nie-DDA. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 77. Rams Julia (2022). Analiza wybranych środowiskowych uwarunkowań zaspokojenia i frustracji podstawowych potrzeb psychologicznych oraz dobrostanu psychologicznego. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 78. Glinicka Maja (2023). Czy warto być abstynentem? Picie alkoholu a zasoby dobrego życia. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 79. Kucharek Aleksandra (2023). Zaangażowanie w używanie alkoholu, a potencjały szczęścia oraz powodzenia życiowego u DDA i nie-DDA. Analizy porównawcze. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 80. Łękawska Karolina (2023). Spostrzeganie dysfunkcyjności rodziny pochodzenia, a zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych oraz styl radzenia sobie ze stresem. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 81. Wiatrowska Anna (2023). Zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych, lęk jako cecha oraz obawa przed COVID-19 a postawa względem szczepień przeciwko COVID-19. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 82. Wyrfel Weronika (2023). Style radzenia sobie ze stresem a postawa względem szczepień przeciw COVID-19. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 83. Dembek Matylda (2023). Spostrzeganie problemów i zaburzeń w rodzinie pochodzenia a ryzyko zaburzeń zachowania oraz zdrowia psychicznego. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 84. Małecka Weroika (2023). Zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych, a uzależnienie od seksu i pornografii internetowej. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 85. Bubak Konstancja (2023). Spostrzeganie problemów i zaburzeń w rodzinie pierwotnej a styl radzenia sobie ze stresem. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 86. Sowińska Anita (2023). Spostrzeganie problemów i zaburzeń w rodzinie pochodzenia a zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych w okresie wczesnej dorosłości. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 87. Bogdziun Zuzanna (2023). Zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych, a postawa wobec polskiej ustawy antyaborcyjnej i działania opozycyjno-buntownicze. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 88. Kempa Natalia (2023). Spostrzeganie problemów i zaburzeń w rodzinie pochodzenia a samoocena zasobów radzenia sobie ze stresem.  Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 89. Kopertowska Roksana (2023). Doświadczenie problemów i zaburzeń w rodzinie pochodzenia a zdolność do samokontroli. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 90. Olejnik Weronika (2023). Spostrzeganie problemów i zaburzeń w rodzinie pochodzenia a motywacja picia i ryzyko problemów alkoholowych. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 91. Klatt Zuzanna (2023). Niekonstruktywny style myślenia a postawa wobec szczepień przeciw COVID-19. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 92.