dr hab. prof. UWr. Jolanta Kowal

Portret użytkownika j.kowal
jolanta.kowal@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 155

Pokój: 38c
Zakład Psychologii Osobowości


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

DZIAŁANOŚĆ DYDAKTYCZNA w okresie ostatnich pięciu lat
 Rodzaj zajęć dydaktycznych na kierunku Psychologii (autorskie programy do prowadzonych zajęć seminaryjnych, wykładów, konwersatorium i ćwiczeń na kierunku psychologia, ze statystyki z metodologią oraz technologii informacyjnej)
 

Wykłady i konwersatoria ze statystyki z metodologią, dla studentów drugiego i trzeciego roku psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego studia stacjonarne i wieczorowe)

Konwersatoria - zaawansowane techniki statystyczne na studiach doktoranckich

Warsztaty - projekty studenckie w zakresie zastosowania psychologii C. G. Junga w badaniach społecznych, a także w zakresie psychologii zarządzania - np. lider we współczesnym świecie.

Zajęcia warsztatowe w zakresie metodologii badań nad przywództwem, metod oceny kompetencji zawodowych kadr mendzerskich (m. in. Lider we współczesnym świecie - psychologiczne i metodologiczne konteksty badań; Assessment Center i metoda Delphi) i kosztów sukcesu zawodowego.

 Seminaria magisterskie
 Zajęcia seminaryjne związane z metodologią badań społeczno-ekonomicznych na kierunku Psychologia (studia stacjonarne Uni. Wroc.)
 Seminaria monograficzne w zakresie metodologii badań psychologicznych, analizy danych ilościowych i jakościowych na czwartym, piątym roku studiów magisterskich i na studiach doktoranckich
 Wykłady i konwersatoria ze statystyki społeczno-ekonomicznej na kierunku Politologia na Uniwersytecie Wrocławskim
 Ćwiczenia z przedmiotu: technologia informacyjna, laboratoria statystyczne i psychometryczne


Informacje biograficzne

dr hab. Jolanta KOWAL (prof. UWR)

https://psychologia.uni.wroc.pl/Instytut-Psychologii/Instytut/Struktura/Zaklady/Zaklad-Psychologii-Osobowosci

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowana w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomii i finansów (Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, 2020), certyfikowany analityki jungowski (International Association for Analytica Psychology, IAAP, Kyoto, 2016, Japonia), Associate Certfied  Coach of International Coach Federation (ICF, Lexington, USA), nauczyciel akademicki i samodzielny pracownik naukowy  w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2004 - 2015 profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" (Prorektor d.s. nauki i rozwoju 2008-2015). Uzyskała certyfikat recenzenta eksperckiego w AIEC, partnera strategicznego w wydawnictwach, m.in. Francis @ Taylor, Wiley, Sage, IEEE itp. (maj 2021).

Dr hab. Jolancie Kowal uzyskała tytuł Naukowca Roku 2020 w interdyscyplinarnych naukach społecznych, przyznany przez International Achievement Center, Honor Academic Society, Chicago, USA:
https://achievementscenter.com/jolanta-kowal

W 2021 r. uzyskała certyfikat Expert Reviewer of AIEC (a strategic partner of world scientific publishing houses, as Francis and Taylor, SAge, Wiley and others), 

a w styczniu 2022 roku tytuł: Awarded with  Associate Certified Coach of International Coach Federation (Lexington, USA).

Prowadzi badania w zakresie metodologii, psychologii ekonomicznej i zarządzania, w szczególności w zakresie modeli kapitału ludzkiego, przywództwa, kompetencji, satysfakcji z pracy, etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu i wielokulturowych wpływów psychoanalizy, również w aspekcie gender.

Jest autorką i współautorką ponad 140 recenzowanych prac naukowych, m. in. w czasopismach naukowych Information Technology for Development, Information Systems Management, Electronic Journal of Information Systems in Emerging Economies, Journal of Global Technology Management, Journal of Business Economic Management Information technology for Development,  czy Econometrics. Członek redakcji czasopism naukowych, w tym Journal of Information Technology for Development, Polish Journal of Applied Psychology, Electronic Journal of Information Systems in Emerging Economies, Gospodarka, Rynek, Edukacja, czy jako guest editor w Journal of Information Systems. Prowadziła cykle wykładów dotyczących badań własnych,  m. in. w Stanach Zjednoczonych (2017, 2019, 2022: w the State University of New York at New Paltz, School of Business, the Stevens Institute of Technology, University of Innovation in New Jersey, Hoboken) w Republice Czeskiej (Masaryk University in Brno, Newton College in Brno 2013-2018), w Słowacji (The Technical University of Kosice, 2013).

W ciągu ostatnich pięciu lat dr hab. Jolanta Kowal prowadziła także  gościnnie cykle wykładów zagranicą,  m.in.

 •  2017-2019-2022-2023  cykl wykładów w State University of New York at New Patlz, Business School oraz w Stevens Institute of Technology at the Innovation University in Hoboken, New Jersey. Tematyka wykładów była poświęcona  psycho-społęcznym i metodologicznym aspektom analityki i statystyki biznesowej cykl wykładów na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, w Czechach na Wydziale Pedagogicznym, w Katedrze Psychologii oraz w Newton College (najwyżej oceniany prywatny uniwersytet w Czechach w ciągu ostatnich czterech lat) na Wydziale Zarządzania. 
 • prezentowała wyniki swoich badań i własne narzędzia badawcze służące do diagnozy kompetencji pracowniczych w procesie rozwoju kapitału ludzkiego, a w szczególności  jego psycho-społecznym, etycznym i metodologicznym aspektom. Szczególnie miejsce zajęły analizy wpływowu mobbingu na wypalenie zawodowe pracowników wiedzy oraz problematyka metod kulturowej adaptacji i konstrukcji narzędzi badawczych.
 • w latach 2002-2023 brała udział w 25 międzynarodowych projektach badawczych w Polsce i w uczelniach zagranicznych

Współorganizatorka naukowych konferencji międzynarodowych i paneli konferencyjnych w Polsce, Niemczech, USA i w Panamie (m.in AMCIS, CMEP, ICTM - akredytowana przez AIS, Polish Chapter), współprzewodnicząca cyklicznych międzynarodowych konferencji ICTM pod auspicjami  The Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev) of The Association of Information Systems (AIS). Prezes Powarzystwa Psychologii Analitycznej (2013-2018)  oraz President  of Association of Information Systems, Polish Chapter (2016-2018). Jest także członkiem Zarządu Stowarzyszenia Analityków Jungowskich w Polsce (od 2018).


Badania naukowe

Jolanta KOWAL profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse (Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, 15,10.2020), certyfikowany analityk jungowski i superwizor (International Association for Analytica Psychology, IAAP, Kyoto, 2016, Japonia), Associate Certified Coach of International Coach Federation ICF (ACC. W instytucie Psychologii pełni funkcję Kierownika Zakładu Psychologii osobowości. 

https://orcid.org/0000-0002-6241-9603

https://papers.ssrn.com/author=1882119https://www.researchgate.net/profile/Jolanta_Kowal2

https://www.researchgate.net/profile/Jolanta-Kowal

Prowadzi badania w zakresie metodologii, psychologii ekonomicznej i zarządzania, ekonomii menedżerskiej, w szczególności w zakresie kompetencji, satysfakcji z pracy, etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu i wielokulturowych wpływów psychoanalizy .

Jest autorką i współautorką ponad 140 recenzowanych prac naukowych, m. in. w Electronic Journal of Information Systems in Emerging Economies, Journal of Global Technology Management, Journal of Business Economic Management Information technology for Development, Econometrics. Prowadziła wykłady w USA,  w Bułgarii, Czechach, Słowacji, na Cyprze, we Francji i Wielkiej Brytanii.

Współorganizatorka naukowych konferencji międzynarodowych w Polsce i Niemczech (m.in ICTM, akredytowana przez AIS, Polish Chapter), współprzewodnicząca cyklicznych międzynarodowych konferencji pod auspicjami  The Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev) of The Association of Information Systems (AIS). Prezes Powarzystwa Psychologii Analitycznej (2013-2018, oraz obecnie od 2023),  oraz President of Polish Chapter w Association of Information Systems ( 2014-2016), a od stycznia 2023 wice prezes d.s. badań naukowych w krajach rozwijających się w SIG GLOBDEV (Association for Information Systmes - AIS, USA).  

Jolanta Kowal, professor at the University of Wrocław, habilitated doctor of social sciences (DSc.)  in the discipline of economics and finance (2020.10.15, University of Economics, Wroclaw, Poland), certified Jungian analyst (Individual Member of IAAP, since 2016, Kyoto, Japan), Associate Certified Coach of International Coach Federation ICF (ACC), is tutor and researcher, Adjunct at the Institute of Psychology at the University of Wrocław, Associate Professor of Management “Edukacja”, Wrocław, Poland (Vice-Rector at the College of Management “Edukacja”, Wrocław, Poland, 2008-2015). She is a member of scientific associations: Association for Information Systems (AIS) and its Polish Chapter PLAIS (President of PLAIS since 2016),  PTPA (Polish Association of Analytical Psychology, President since 2013) accredited by IAAP (International Association of Analytical Psychology in Zurich), and member of  PTS (Polish Statistical Association). She has been the organizer and co-chair of the scientific events concerned with AIS as conferences: ICTM 2012-2021, CMEP 2012-2014, mini track and panel session of AMCIS 2014-2021, among many others. Jolanta has been a member of scientific committees and reviewer of international journals as Information technology for Development, Frontiers in Psychology, Telematics and Informatics,  Journal of Business Economics and Management, Informatics, and conference proceedings concerned with AIS as SIGSAND/PLAIS EuroSymposium since 2014, AMCIS since 2010, and HICSS since 2010. Jolanta is a member of editorial boards of two scientific journals (statistical editor): the Polish Journal of Applied Psychology (PJAP) and Gospodarka Rynek Edukacja (GRE). She acted as associated research editor of such journals as  Information Systems Management (JCR) and The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries (EJISDC) (JCR). Her research focuses on methodology, management, competencies, job satisfaction, business ethics, ethics of IT professions, corporate social responsibility (CSR), organizational citizenship behavior (OCB), and multicultural influences of psychoanalysis, also in gender contexts. Jolanta has given lectures concerning her research in the United States (the State University of New York at New Paltz, The Stevens Institute of Technology, University of Innovation, New Jersey), in the Czech Republic (Masaryk University in Brno, Newton College in Brno), in the Technical University in Kosice), among others. She authored and co-authored more than 100 peer-reviewed scientific books and papers, published in Information Technology for Development (ITD), Information Systems Management (ISM), European Research Studies Journal, Journal of Business Economics and Management (JBEM), Journal of Global Information Technology Management (JGITM), Econometrics, Lecture Notes on Business Information Processing (LNBIP, Springer), AMCIS and HICSS proceedings, among many others (http://orcid.org/0000-0002-6241-9603).

EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES
October 2020 
Awarding the title of Scientist of the Year 2020 in interdisciplinary social sciences by the International Achievement Center, at the Honor Academic Society, Chicago, USA:
https://achievementscenter.com/jolanta-kowal
May 2021
A certificate as an expert reviewer at AIEC, strategic partner in publishing houses, incl. Francis @ Taylor, Wiley, Sage, IEEE etc.

Scientific certificates and degrees:           

 • Postdoctoral Degree in Social Sciences (DSc) in the Discipline of Economics and Finances, Wrocław University of Economics Oskar Lange, Wrocław, Faculty of Economics, 2020, postdoctoral dissertation, titled "Methodological, economic and social aspects of business competency models, organizational ethics and job and life satisfaction of IT professionals in the context of levels of socio-economic development"
 • PhD. of economic sciences (awarded) Oskar Lange University of Economics in Wrocław, Department of Management and Computer Science, 1995, dissertation title:  "Statistical Methods in market survey research”; Wroclaw, Poland
 • Master of economic sciences (awarded), Department of Management and Computer Science, Faculty of Economic Cybernetics and Computer Science; Specialization: Econometrics and statitistics, Wrocław 1984; Poland

3.     Information concerning employment in scientific institutions:

Professor of University of Wrocław, Institute of Psychology, Department of Historical and Pedagogical Sciences, Poland, November  2023.06.01 - present

Assistance. Institute of Psychology, Department of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wrocław,  Poland, November 1990 - October 1996

Adjunct, tutor and researcher, Institute of Psychology, Department of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wrocław,  Poland, November  1996 - 2013.06.01

Adjunct, tutor and researcher, Faculty of Computer Science and Quantitative Methods, Faculty of Management, Department of Management, College of management “Edukacja”, Wrocław, Poland, October 1998-2004

Associate Professor. Faculty of Computer Science and Quantitative Methods, Faculty of Management, Department of Management, College of management “Edukacja”, Wrocław, Poland, October 2004-September 2016

 

Scientific projects and grants after obtaining a postdoctoral degree:

 1. 2018-2021: ERASMUS+ Project MaCICT. Project number: 598330-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2CBHE-JP (2018 – 2575 / 001 – 001). Education, Audivisual, And Culture Executive Agency:  Erasmus+: Higher Education – International Capacity Building – chair of the project, from Polish side.
 2. 2021-2023: MUDIPLAT. Vysoka skola NEWTON, College of Management “Edukacja”, dr hab. Jolanta Kowal – as a representative of University of Wrocław.  Project identification code – 2021-1 – CZ01 – KA210 – ADU – 000035065. Project duration – 1/12/2021 – 31/01/2023. Funded by – Erasmus + Programme
 3. 2021-2024: Projekt NCBR: GREENCOIN financed by Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Funds, grant agreement NOR/IdeaLab/GC/0003/2020-00.
 4. 2021-2024: projekty w ramach: Grupo de Pesquisa em Gestão da Inovação e Tecnologia – GEITEC, we współpracy z the Federal University of Rondônia (UNIR); kierownik projektu ze strony brazylijskiej prof. Flávio de São Pedro Filho (UNIR, GEITEC):
 • Generating skills and abilities among people Traditional in the Western Amazon
 • Corruption in higher education in Amazonia
 • Interactive Co-design Perspective and Urban Green Behavioral Modeling by PortoCityCoins (PCoins)

5. Indywidualne procesy coachingowe dla przedstawicieli najwyższej kadry kierowniczej UDTznak sprawy: ZP-DK-76/20 – realizowany od 10.2021 do 06.2022r.  

6. Coaching wspierający oraz rozwijający kompetencje menedżerskie kadry zarządzającej, obejmujący realizację indywidualnych procesów coachingu dla 20 wskazanych przez LGESWA przedstawicieli kadry zarządzającej, w ramach HPI Talent Program – PO Number: 2/2022  - realizowany od sierpnia do grudnia 2022r.

6. Program  sesji pomocowych / doradczych  w odniesieniu do zgłoszonych przez pracowników LGESWA  problemów, w zakres którego wchodzi w szczególności, lecz nie wyłącznie: doradztwo w zakresie wsparcia psychologicznego, wsparcia w zakresie „practical wellbeing”, wsparcia w zakresie dobrego samopoczucia, wsparcia rodzica wracającego do pracy („Sesje”). PO Number: 4/2022  - realizowany od 10 do 12.2022r.

Scientific projects and grants before obtaining a postdoctoral degree:

 1. Project as part of statutory research UW number 57 (2016-218). Psycho-social and economic aspects of the development of information systems. Intercultural research  (In Polish: Psycho-społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju systemów informacyjnych. Badania międzykulturowe ) – chair of the project.
 2. ERASMUS+ Project MaCICT. Project number: 598330-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2CBHE-JP (2018 – 2575 / 001 – 001). Education, Audivisual, And Culture Executive Agency:  Erasmus+: Higher Education – International Capacity Building – chair of the project, from Polish side.
 3. 2009-2011 - „Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko - legnickiego"/ " Watcher of the labor market region of Jelenia Góra - Legnica " ; Participation in the project Dr. Jolanta Kowal ( IPsUWr ). The project is implemented under the Operational Programme Human Capital Priority IX .Development of skills and competences in the regions, Measure 9.2 Improving the attractiveness and quality of vocational education . Collaboration with the Lower Silesian Regional Development Agency Wałbrzych. Number ZP/PN/SZP/25/2009 , UDA-POKL.09.02.00-02-032/08.
 4. Project 4. 2006-2008 - „Regionalne badanie rynku pracy”, dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A/ "Regional labor market research " for the Lower Silesian Regional Development Agency. Studies concerning possibility of employment, competencies and situation on labour market. Director Dr. Dorota Kwiatkowska - Ciotucha. Project Number Z/2.02/II/2.1/24/05
 5. 2000-2002 – chair of the project "Saturated regression model in consumer research"/ Nasycone model regresji w badaniach konsumenckich. The award of a research project No. 1H02D 004 18 financed by KBN entitled "Saturated regression model in consumer research" carried out in the years 2000-2002 idea by copyright J.Kowal (project manager): Review of EUREKA No. 12 (24) / 2002, 2 Science Social, Economic, Legal. 2.4. Organization and Management. Committee for

Scientific Research KBN, Warsaw 2002, http://eris.kbn.gov.pl/pub/kbn/eureka/0224/index.html  (Access 2012.10.01 )

 1. P2006-2008 - „Rodzic-Pracownik – rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego”/ "Parent - Employee - Professional Development parents during parental leave " performed based on the EQUAL Community Initiative Programme". Studies concerning parents situation on labour market. NUMBER G0620. Director Dr. Krystyna Weglowska – Rzepa 
 2. 2010-2012 - Project Title: Wortal KNOWLEDGE TRANSFER. the Human Capital Operational Programme , sub 8.2.1 Support for cooperation between science and business implementation. WROCŁAW FEDERATION COUNCIL OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL ASSOCIATIONS NOT. Priority VIII Regional human resources. Measure 8.2 Transfer of knowledge. Sub-measure 8.2.1 

Other projects 2016-2017: Departamental Grant at University of Wrocław: Psychological, socio-demographic, methodological aspect of economic models of human capital in transition economies.

 • Jolanta Kowal was awarded by the Rector of the University of Wrocław, Poland for scientific activity in 2015, and for teaching and organizational activities in years: 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2008, 2010, 2012, 2015.
 • Following papers were nominated as the best papers during conferences:
  • Kowal, J., Jasińska-Biliczak, A., (2016). Socio-Demographic Factors of Innovative Capacity of ITPProfessionals in Small Regional Enterprises In Transition Economies, European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems 2016 (EMCIS2016), June 23rd – 24th  2016, Krakow, Poland.
  • Kowal, J. & Gurba, A. (2016). Mobbing and Burnout in Emerging Knowledge Economies: An Exploratory Study in Poland, 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences Conference, Proceedings of the IEEE.
  • Kowal, J. & Roztocki, N. (2016). Gender and Job Satisfaction of Information Technology Professionals \in Poland. 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences Conference, Proceedings of the IEEE.
  • Honorable mention for her contribution to psychology, commonly with dr Alicja Keplinger  in the field of incentive schemes for the project titled "The Research of Organizational Behaviors in the Group of Supervisors and Subordinates - the Users of Information Technology in Poland" (Motivation and Social Perception 2016, 19th - 21st July 2016, University of Gdańsk, Poland)

 • 2002 scientific project „Saturated regression model in consumer research” was awarded as the best project in 2002 by the Committee of Scientific Research of Polish Ministery of Science and Higher Education (KBN).

The most important scientific and International projects

Current:

 1. NCBR - Projekt  „Greencoin”, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2024,  w konkursie “IdeaLab Call for Full Proposals”
 1. MACICT Projekt no 598330-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (2018-2022)
 1. ZP-DK-76/20 Proces coachingu dla najwyzszej kadry menedżerskiej URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO (2021-2022)

Provious: Departamental Grant at the University of Wrocław: Psychological, socio-demographic, methodological aspect of economic models of human capital in transition economies.

Project 1. 200-2002 – kierownik - project leader, chair of the project "Saturated regression model in consumer research"/ Nasycone model regresji w badaniach konsumenckichThe award of a research project No. 1H02D 004 18 financed by KBN entitled "Saturated regression model in consumer research" carried out in the years 2000-2002 idea by copyright J.Kowal (project manager): Review of EUREKA No. 12 (24) / 2002, 2 Science Social, Economic, Legal. 2.4. Organization and Management. Committee for Scientific Research KBN, Warsaw 2002, http://eris.kbn.gov.pl/pub/kbn/eureka/0224/index.html

Project 2. 2006-2008 – PAN project - Polish - Korean research project for 2006-2008 in the framework of an agreement on scientific cooperation between the Polish Academy of Sciences PAN and the Korean Academy of Scientific Organization KOSEF

Project Title: Symbole, archetypy i Kultura/ Symbols, archetypes and culture.

Interdisciplinary study concerning analytical psychology of symbols, archetypes, and culture in everyday life and economy.

Contract number No. 416/BWZ/PAN/2006.02.23

Project Leader Dr. Krystyna Weglowska - Rzepa ( IPs University of Wrocław )

Co-author and performer: Dr. Jolanta Kowal

The Korean side: Prof. .Kuy Haeng Lee , Woknwang University, Mental Hospital

Institutional Coordinator: PAN AND KOSEF.

Performed tasks: drafting of the methodological, technical , qualitative, and quantitative analysis, preparation of reports and articles

Project 3. 2006 - Audyt ofert pracy, zapotrzebowania na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Śląsku/ Audit jobs , the demand for skills and training in Lower Silesia

Director Dr.-Ing . Teresa Kupczyk

No project Z/2.02/2.1/5/04

Participation in the project: Dr. Jolanta Kowal ( IPsUWr )

Performed tasks: drafting of the methodological , technical , qualitative and quantitative analysis , preparation of reports

Project 4. 2006-2008 - „Regionalne badanie rynku pracy”, dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A/ "Regional labor market research " for the Lower Silesian Regional Development Agency. Studies concerning possibility of employment, competencies and situation on labour market.

Director Dr. Dorota Kwiatkowska - Ciotucha .

Project Number Z/2.02/II/2.1/24/05

Participation in the project Dr. Jolanta Kowal ( IPsUWr )

Performed tasks: drafting of the methodological , technical , qualitative and quantitative analysis , preparation of reports and articles.

Project 5. 2006-2008 - „Rodzic-Pracownik – rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego”/ "Parent - Worker - Professional Development parents during parental leave " performed based on the EQUAL Community Initiative Programme". Studies concerning parents situation on labour market.

NUMBER G0620

Director Dr. Krystyna Weglowska - Rzepa

Participation in the project Dr. Jolanta Kowal ( IPsUWr )

Performed tasks: drafting of the methodological , technical , qualitative and quantitative analysis , preparation of reports and articles

Project 6. 2009-2011 - „Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko - legnickiego"/ " Watcher of the labor market region of Jelenia Góra - Legnica " ;

Participation in the project Dr. Jolanta Kowal ( IPsUWr )

The project is implemented under the Operational Programme Human Capital Priority IX .Development of skills and competences in the regions , Measure 9.2 Improving the attractiveness and quality of vocational education . Collaboration with the Lower Silesian Regional Development Agency Wałbrzych. Number ZP/PN/SZP/25/2009 , UDA-POKL.09.02.00-02-032/08 .

Participation in the project Dr. Jolanta Kowal ( IPsUWr )

Performed tasks: drafting of the methodological, technical, qualitative and quantitative analysis, preparation of reports and articles

Project 7. 2009-2011 - "Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji"/ " Labour Market Observatory Lower Silesia and Education " qualitative and quantitative research (methodology, statistical analysis and qualitative data, interpretation of results, preparation of reports) within the project " Observer of the labor market region of Jelenia Góra - Legnica ", co-financed by the European Union under European Social Fund , implemented under Priority IX Human Capital Operational Programme .

Participation in the project Dr. Jolanta Kowal ( IPsUWr )

Project 8. 2011 - " Labour Market Observatory Lower Silesia and Education " - Final Report of the task: "Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy - badanie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności"/ "The situation in the Lower Silesian labor market - study the demand for occupations, qualifications and skills "

Participation in the project Dr. Jolanta Kowal ( IPsUWr )

Performed tasks: drafting of the methodological, technical, qualitative and quantitative analysis, preparation of reports and articles

Project 9. 2010-2012 - Project Title: Wortal KNOWLEDGE TRANSFER

Implementation WROCŁAWSKA FEDERATION COUNCIL OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL ASSOCIATIONS NOT

Partners: University of Technology , University of Environmental and Life Sciences , University of Economics in Wroclaw , Czestochowa University of Education in Wroclaw , Military Institute of Engineering of Joseph Kosacki

Priority VIII Regional human resources

Measure 8.2 Transfer of knowledge

Sub-measure 8.2.1 Support for cooperation between science and business

No agreement POKL.08.02.01-02-005/10-00

Project implementation period from 01-10-2010 to 30-09-2012

The project Fri " Web site Knowledge Transfer " was realized in the period from 01.10.2010 to 30.09.2012 under the Human Capital Operational Programme , sub 8.2.1 Support for cooperation between science and business . The purpose of the action taken was to increase the region's potential for innovation by strengthening the cooperation between the R & D sector and the economy, which would contribute to increasing the competitiveness of companies in the region.

The main objective of the project:

Creation in Lower Silesia internet information sharing between research institutions and businesses in the form of " Vortal Knowledge Transfer " .

Participation in the project Dr. Jolanta Kowal ( IPsUWr )

Performed tasks: drafting of the methodological , technical , qualitative and quantitative analysis , preparation of reports , presentations and articles

Project 10. 2013 - FP7 SMARTSANTANDER / 257992

Dr. Jolanta Kowal - participation in the project: Work on the project SmartSantander: validation of a questionnaire on the system of the so-called " soft control" , to present to the participants of the second experiment ( "application experiment" ) within the project SmartSantander.

CONTRACT AWARD No. 1036/00263/2012 . Department of Electronics and Information Technology - Institute of Telecommunications, Warsaw University of Technology

Symbol of SAP 504/00536/1036/40.000705 504/P/1036/0004/005

Electronics and Information Technology, FP7-ICT -2007- 2, POBICOS, Platform for Opportunistic Behaviour in incompletely Specified, Heterogeneous Object Communities, Collaborative Project: Small or medium -scale focused research project - strep, 223984,

Director Dr. Jaroslaw Domaszewicz 

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_P

Project 11. ICTM 2010-2016 – ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2015 Technologie Informatyczne i Komunikacyjne w Zarządzaniu a Konkurencyjność i Wzrost Gospodarczy w Rozwijających się Gospodarkach, international social project under auspices of AIS (SigGlob),, University of Wrocław, Poland, Polish Chapter of Association for Information Systems (PLAIS), Linköping University, Sweden, and The College of Management "Edukacja", Poland

Role – project leader, chair of the project from the Polish side, author and research editor in chief of ICTM Proceedings 2012-2015 (JCR in 2012). Scientific chairman of cyclic conference ICTM.

 

 


Seminarium magisterskie

Seminarium magisterskie, wiodąca tematyka:

1. Metodologia badań psychologicznych, metody konstruowania i adaptacji kulturowej kwestionariuszy w badaniach społeczno-ekonomicznych i psychologicznych.

2. Psychologia pracy: motywowanie, satysfakcja z pracy, kompetencje zawodowe, etyka organizacyjna i poczucie jakości życia pracowników.

3. Psychologia zarządzania - lider we współczesnym świecie.

4. Psychologia ekonomiczna: uwarunkowania decyzji konsumenckich, psychologiczne aspekty reklamy i badań marketingowych.

5. Psychoanalityczne konteksty ekonomii i zarządzania

Zasady prowadzenia seminariów magisterskich:

- spotkania w grupie seminaryjnej zgodnie z planem zajęć w Instytucie Psychologii

- spotkania online zgodnie z planem zajęć lub w razie potrzeby do uzgodnienia w terminie indywidualnym

Zapraszam do współpracy

         Zasady zapisów - proszę o zgłoszenia na e-mail:

jolanta.kowal@uwr.edu.pl