dr hab. prof. UWr. Jerzy Luty

jerzy.luty@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 143

Pokój: 16 MD
Zakład Psychologii Osobowości


Prowadzone zajęcia

Evolutionary Foundations of Art and Aesthetics

Logika z metodologią

Human behaviour, evolution, and the mind

Filozofia

Psychologia kulturowa  


Seminarium magisterskie

Zapraszam do zapisów na seminarium magisterskie. 

Interesują mnie zagadnienia ujmowane w paradygmacie psychologii ewolucyjnej, w tym zwłaszcza estetyki ewolucyjnej (zamiłowanie do kiczu, gust masowy, artyfikacja, opowiadanie historii) i kultury popularnej, a także zagadnienia filozoficznych podstaw psychologii oraz szeroko pojętej psychologii sztuki i twórczości artystycznej.

Podejmuję równiez badania z zakresu tzw. filozofii eksperymentalnej, próbujące ustalić czy teorie filozoficzne odpowiadają powszechnym intuicjom czy też im przeczą. 

Warunki zaliczenia poszczególnych semestrów:

semestr VII: studiowanie literatury przedmiotu, sformułowanie problemu badawczego, rozpoczęcie pisania pracy

semestr VIII - ukończenie części teoretyczno-przeglądowej, sformułowanie hipotez,

semestr IX: przygotowanie narzędzi i procedury badania, przeprowadzenie badania

semestr X - przedstawienie i interpretacja wyników badań, ukończenie pracy magisterskiej. 

Zgłoszenia, które powinny zawierać krótkie uzasadnienie podjęcia proponowanej tematyki, proszę przesyłać drogą mailową.